Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „Senior +" oraz Dziennego Domu Pomocy pod nazwą „Akademia Bieszczadzkiego Seniora

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 460-80-00 , fax. 013 460-80-16
 • Data zamieszczenia: 2019-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Mikołaja Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 460-80-00, fax. 013 460-80-16
  REGON: 37044007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ustrzyki-dolne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „Senior +" oraz Dziennego Domu Pomocy pod nazwą „Akademia Bieszczadzkiego Seniora
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót remontowo budowlanych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót dla utworzenia: 1. Dzienny Dom SENIOR + - Sala terapii zajęciowej - Sala rehabilitacji - Pomieszczenie klubowe - Stołówka - Aneks kuchenny - Szatnia uczestnika - Gabinet pielęgniarki - WC Męski - WC Damski + Niepełnosprawni - Pralnia i suszarnia - Szatnia personelu - Korytarz - Klatka schodowa 2. DZIENNY DOM POMOCY - Pomieszczenie dziennego pobytu do terapii grupowej - Pomieszczenie do terapii indywidualnej - Szatnia uczestników - Szatnia personelu - Pomieszczenie dziennego pobytu do rehabilitacji i wypoczynku - Pokój wypoczynku - WC personelu - Aneks kuchenny - Jadalnia - WC Niepełnosprawni - WC Damski - WC Męski. 3. ROBOTY POZOSTAŁE - Magazyn - Korytarz - Klatka schodowa - Instalacje wod - kan – przyłącza, piony i podejścia - Instalacja elektryczna wewnętrzna. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami robót i pomocniczymi rysunkami z rozkładem pomieszczeń - załącznik nr 9 do SIWZ. Informacje dodatkowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 1. Wadium może być wnoszone w następujących formach: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 110). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Nr 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych tytułem: Wadium: „Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „Senior +" oraz Dziennego Domu Pomocy pod nazwą „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dane przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium. 3. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) lub oryginał innej formy wniesienia wadium załączony do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał dokumentu należy załączyć do składanej oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności: Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp; 6. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 7. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności: • poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp; • poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonych w języku obcym, dokument gwarancyjny powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę; 9. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na adres: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 SIWZ (wg Załącznika Nr 2 SIWZ); 2. Formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1 SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia, z zestawieniem robocizny, sprzętu, materiałów i ich cenami oraz z danymi wyjściowymi do kosztorysowania. 3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg Załącznika Nr 3 SIWZ) – w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 5. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) zawierająca: a) określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT); b) jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (pkt 13.H5 lit. a) proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać ich wartości bez kwoty podatku (VAT). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 1. przedłożyć w dniu podpisania umowy dowód osobisty – w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna; 2. przedłożyć w dniu podpisania umowy oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.3.B są zatrudnione przez Wykonawcę bądź podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wraz z podaniem imion i nazwisk tych osób oraz wskazaniem podmiotu, który je zatrudnia – wg załącznika nr 7 do SWIZ, 3. w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 5A.3 - na cały okres realizacji umowy – do odbioru końcowego zamówienia, 4. w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • uprawnień budowlanych do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych • zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące osoby skierowanej do realizacji zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach