Przetargi.pl
„Adaptacja poddasza w budynku A w kompleksie 1168 przy ul. Dwernickiego 1 na potrzeby Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz” – zadanie 11837.

RZI Bydgoszcz ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Podchorążych 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: RZI Bydgoszcz
  Podchorążych 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 090570782
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzibydgoszcz.wp.mil.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Adaptacja poddasza w budynku A w kompleksie 1168 przy ul. Dwernickiego 1 na potrzeby Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz” – zadanie 11837.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja poddasza w budynku A w kompleksie 1168 przy ul. Dwernickiego 1 na potrzeby Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz” – zadanie 11837.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części budynku – część poddasza z przeznaczeniem na salę szkoleniową oraz przebudowa sanitariatów na tej samej kondygnacji. Przebudowa dotyczy pomieszczeń na poddaszu użytkowanych jako pomieszczenia biurowe oraz sanitariaty w miejscu istniejących WC. Roboty budowlano – instalacyjne objęte projektem dotyczą wewnętrznego układu funkcjonalnego bez ingerencji w kształt i układ elewacji budynku. Układ okien i drzwi wejściowych pozostaje bez zmian.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach