Przetargi.pl
Adaptacja poddasza przy ul. Krakowskiej 28 we Wrocławiu. CPV 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.33.12.20-4.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 39 17 103, 39 17 104 , fax. 713 917 105
 • Data zamieszczenia: 2021-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
  ul. Krakowska 28
  50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 39 17 103, 39 17 104, fax. 713 917 105
  REGON: 93193464400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dsdik.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja poddasza przy ul. Krakowskiej 28 we Wrocławiu. CPV 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.33.12.20-4.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adaptacja poddasza przy ul. Krakowskiej 28 we Wrocławiu. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie najwyższej kondygnacji budynku biurowego - strychu przy ul. Krakowskiej 28 we Wrocławiu na podstawie pozwolenia na budowę Decyzja nr 793/2015 z 19.02.2015r. oraz dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do materiałów niniejszego przetargu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach