Przetargi.pl
„Adaptacja Pawilonu Izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku”

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Narutowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 34 46 471 , fax. 22 34 46 474
 • Data zamieszczenia: 2020-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
  ul. Narutowicza 80
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 34 46 471, fax. 22 34 46 474
  REGON: 67671400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otwock-szpital.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Adaptacja Pawilonu Izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą: „Adaptacja Pawilonu Izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku” tj. rozbudowa i przebudowa wraz z remontem budynku szpitalnego wraz z niezbędną infrastrukturą tj. oświetleniem zewnętrznym i budową parkingu na 30 miejsc dla samochodów osobowych na części działki. Roboty budowlane muszą zostać wykonane na podstawie dokumentacji projektowej i prawomocnego pozwolenia na budowę, decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz aktualnych przepisów budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert oraz musi obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych, c. gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PeKaO S.A. nr konta : 79 1240 6074 1111 0000 4999 3107 z dopiskiem „ wadium na „Adaptacja Pawilonu Izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku””
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na dowód posiadania wiedzy i doświadczenia – udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej trzy roboty budowlane na kwotę nie mniejszą niż 2 000.000,00 złotych brutto każda polegające na wykonaniu robót budowlanych (projekty wielobranżowe ). 2.1.1. Spełnienie warunku poprzez: wypełnienie załącznika nr 7 SIWZ; wskazanie informacji dot. rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone. Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 1.1.1. oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1.1.4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach