Przetargi.pl
„Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na żłobek publiczny w Rajczy”.

Gmina Rajcza ogłasza przetarg

 • Adres: 34-370 Rajcza, ul. Górska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8643155 w. 33 , fax. 338 643 887
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rajcza
  ul. Górska 1
  34-370 Rajcza, woj. śląskie
  tel. 33 8643155 w. 33, fax. 338 643 887
  REGON: 07218269200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rajcza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na żłobek publiczny w Rajczy”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie pn.: „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na żłobek publiczny w Rajczy”. 2. Projektowaną inwestycją jest adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na żłobek publiczny. Obiekt zlokalizowany jest w Rajczy, na działkach 1051/2, 1051/5, 1051/7 i 1050/33. Obiekt został wybudowany w stanie surowym otwartym. Następnie zrezygnowano z otwarcia budynku na cele gimnazjum. Obecnie obiekt jest częściowo wykończony i częściowo oddany do użytku. W wyodrębnionej części budynku znajduje się sala gimnastyczna i przedszkole. Pozostała część jest pozostawiona w stanie surowym otwartym. Projektowany żłobek lokalizuje się na parterze budynku od strony zachodniej, w części w stanie surowym otwartym. Żłobek będzie stanowił odrębną strefę pożarową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w przedmiarach robót, projektach budowlanych i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w przedmiarze robót, projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do Specyfikacji. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) przedmiarami robót stanowiącymi: Załącznik Nr 7a, Załącznik Nr 7b, Załącznik Nr 7c i Załącznik 7d do Specyfikacji, b) szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi: Załącznik Nr 8a, Załącznik Nr 8b, Załącznik Nr 8c, Załącznik Nr 8d i Załącznik Nr 8e do Specyfikacji, c) projektami budowlano-wykonawczymi stanowiącymi: Załącznik Nr 9a, Załącznik Nr 9b, Załącznik 9c i Załącznik Nr 9d do Specyfikacji. 5. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 6. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 7. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 8. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”. 9. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy i przepisy. 10. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 11. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wpisać okres dłuższy, zgodnie z treścią pkt. 5 Formularza ofertowego. Jeżeli wykonawca nie wpisze w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do Specyfikacji okresu gwarancji i rękojmi, wtedy Zamawiający za okres gwarancji i rękojmi przyjmuje minimalny wymagany okres tj. 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (w tytule przelewu należy podać nr sprawy: ZP.271.1.NIEOGR.4.2020), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rajczy, na konto: Bank Spółdzielczy w Rajczy nr 92 8125 0008 0000 0202 2000 0060. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 20, III piętro) w osobnej zapieczętowanej kopercie z podpisem „wadium”, a kserokopie dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 5. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w innych formach będzie wniesione w terminie, jeżeli stosowny dokument zostanie zdeponowany u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Oferta niezabezpieczona wadium, zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.rajcza.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do Specyfikacji. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty o którym mowa w pkt IV.4, na podstawie których wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga załączenia tego zobowiązania do oferty – załącznik nr 10 do SIWZ do ewentualnego wykorzystania. 3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji), zawierający m.in.: a) oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą, b) oświadczenie o udzieleniu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia; 2) sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy zgodny z treścią przedmiaru robót stanowiący załącznik do Specyfikacji. 3) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach