Przetargi.pl
Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 08) w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żłobka „Wesoła Rybka”

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324392302 , fax. +48324224124
 • Data zamieszczenia: 2019-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. +48324392302, fax. +48324224124
  REGON: 27625543000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 08) w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żłobka „Wesoła Rybka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 08) w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żłobka „Wesoła Rybka”. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacjach projektowych, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to dokumenty stanowią załącznik do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest: - przebudowa, budowa wentylacji mechanicznej oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, - termomodernizacja budynku, - rozbiórka wiaty przy budynku, - zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego oraz utwardzenie terenu przy budynku filii. Budynek wraz z pozostałymi obiektami zlokalizowany jest w Rybniku przy ul. Żurawiej 2A w dzielnicy Boguszowice Osiedle. Ogólny zakres robót: a) roboty ogólnobudowlane: - częściowa rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych wejściowych i wykonanie nowych schodów o konstrukcji żelbetowej, - wykonanie zewnętrznej pochylni o konstrukcji stalowej, - wykonanie zewnętrznych schodów betonowych stanowiących osobne wejście do piwnicy, - rozbiórka fragmentów istniejących ścian działowych oraz komina w części północnowschodniej budynku, - rozbiórka fragmentów ściany nośnej oraz wykonanie otworów drzwiowe w istniejących ścianach nośnych i działowych, - częściowa rozbiórka istniejących okien i montaż nowych, - wykonanie stropu zamykającego zejście do piwnicy, - wykonanie ścian działowych, - wykonanie robót tynkarskich, malarskich oraz okładzinowych ściennych z płytek ceramicznych, - wymiana istniejących posadzek, - montaż stolarki drzwiowej. b) termomodernizacja budynku: - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 031 o grubości 15cm, nałożenie 2 x kleju na siatce oraz tynku silikonowego, - ocieplenie wnęk okiennych i drzwiowych styropianem EPS 031 gr. 2 cm, - elewację od strony południowej ocieplić dodatkowo styropianem EPS 031 grubości 5 cm dla wyrównania powierzchni ściany, - wymiana i montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej koloru RAL 7001; - ocieplenie stropu nad parterem granulatem z wełny mineralnej ʎ= 0,039 W/(mK) grubości 30cm; - istniejące okna PCV wyposażyć w nawiewniki – istniejące okna PCV należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane z możliwością przymknięcia, koloru białego; nawiewniki powinny zapewnić przepływ powietrza max. 30m3/h; nawiewniki zamontowane w górnej ramie okiennej; - przełożyć rury spustowe do przełożenia o grubość styropianu. c) instalacje sanitarne: - instalacja wodno-kanalizacyjna, - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja wentylacji mechanicznej, d) instalacje elektryczne i słaboprądowe: - demontaż instalacji elektrycznych, - zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), - zabudowa złącza pomiarowego, - zabudowa głównej tablicy rozdzielczej, - zabudowa lokalnych tablic rozdzielczych, - instalacja oświetlenia ogólnego, - instalacja oświetlenia nocnego, - instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, - instalacja gniazd wtyczkowych, - instalacja oświetlenia zewnętrznego, - instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia, - instalacja odgromowa, - instalacja sieci strukturalnej, - instalacja domofonowa, - instalacja monitoringu wizyjnego CCTV. e) roboty rozbiórkowe: - demontaż pokrycia wiaty, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - demontaż płyt dachowych, - demontaż płyt chodnikowych, - demontaż ram L-kształtnych, - wykop i demontaż stóp fundamentowych, - zasypanie wykopów, uporządkowanie terenu, - wywóz materiału z rozbiórki. f) zagospodarowanie dziedzińca - budowę poliuretanowej powierzchni bezpiecznej (warstwy wg wytycznych wybranego producenta), - instalację urządzeń zabawowych, - prace ziemne polegające na usunięciu betonowych elementów zagospodarowania i rekultywację terenu zielonego wokół dziedzińca, - prace ziemne polegające na niwelacji terenu przy drodze wjazdowej, - poszerzenie drogi i utwardzenie terenu pod parkingi, - montaż ogrodzenia. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania tablicy informacyjnej o wymiarach 0,6 x 0,4 m związanej z dofinansowaniem w ramach programu: „Maluch +”. Tablica z tworzywa sztucznego, nadruk odporny na warunki atmosferyczne. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i urządzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem etapizacji zamówienia i terminów realizacji robót przy założeniu, że wartość robót w żadnym etapie – za wyjątkiem etapu ostatniego objętego płatnością końcową – nie przekroczy 20% ceny ofertowej, a ilość robót przewidziana w danym etapie będzie adekwatna do wartości tego etapu; opracowany harmonogram należy przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w celu uzyskania jego akceptacji. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy, - stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, - stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę schodów zewnętrznych i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej. Pochylnia prowadzi do głównych drzwi wejściowych i następnie komunikacja wewnętrzną do sal i pomieszczeń żłobka. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - wykonanie prac ogólnobudowlanych i wykończeniowych, - wykonanie instalacji sanitarnych, - wykonanie instalacji elektrycznych. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach