Przetargi.pl
Adaptacja budynku po byłym SKR w celu utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Tucznej

Gmina Tuczna ogłasza przetarg

 • Adres: 21-523 Tuczna, Tuczna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 377 10 03, , fax. 833 771 003
 • Data zamieszczenia: 2020-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuczna
  Tuczna 191 A
  21-523 Tuczna, woj. lubelskie
  tel. 83 377 10 03, , fax. 833 771 003
  REGON: 55085800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugtuczna.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku po byłym SKR w celu utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Tucznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowo-mieszkalnego na budynek usługowo-garażowy. Na parterze zlokalizowany będzie warsztat samochodowy oraz część garażowa, na piętrze planuje się funkcję gastronomiczną (przygotowywanie i dostarczanie posiłków (bez konsumpcji-catering). Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie nowego ogrodzenia terenu i utwardzenia działki (dojścia, dojazdy i parkingi) oraz wymianę hydrantu. Zakres i rodzaj robót obejmuje w szczególności: - prace rozbiórkowe (rozbiórka posadzek, ścian, schodów, elementów żelbetowych, stolarki i instalacji, istniejącego kanału, części stropu oraz dachu nad częścią frontową budynku), - obniżenie posadzek w pom. nr 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, - docieplenie ścian zewnętrznych, - wymiana pokrycia dachowego, - wykonanie dachu nad częścią frontową budynku, - docieplenie i wykonanie pokrycia stropodachu, - wykonanie kanału samochodowego, - wykonanie fundamentów pod projektowane ściany i pod podnośnik samochodowy, - wykonanie klatki schodowej na piętro, - wykonanie platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie stropów żelbetowych, - przebudowa pomieszczeń budynku (wydzielenie nowych pomieszczeń), - wydzielenie pom. socjalnych i pom. sanitarnych, umywalnia, toalety, - przebudowa pomieszczenia kotłowni, - wymiana i wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przeszkleń, - budowa pionów wentylacyjnych, - wykonanie instalacji elektr., wod-kan i c.o., - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, - wykonanie powietrznej pompy ciepła zasilającej c.w.u., - wykonanie tynków i uzupełnienie tynkowania, - skucie posadzek na gruncie i wykonanie nowych podłóg, - wykończenie istniejących posadzek na piętrze, - wykonanie glazury do wysokości 2,0m w pom. sanitarnych, warsztatowych i pom. gastronomicznych, - wykonanie malatur farbami łatwozmywalnymi, - wykonanie spoczników i pochylni przy wejściach do budynku, - wyposażenie budynku w armaturę, urządzenia i sprzęt (wg technologii), - utwardzenie terenu (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe), - wykonanie nowego ogrodzenia terenu, - wymiana hydrantu. UWAGA: Zamówienie nie obejmuje dostawy wyposażenia w części gastronomicznej oraz w części warsztatowej wskazanych w dziale 15 i 16 przedmiaru robót. Parametry geometryczne projektowanego budynku: - długość: 35,49 m, - szerokość: 12,93 m, - max. wysokość nad poziomem terenu 8,75 m. Zestawienie powierzchni projektowanego budynku: - powierzchnia zabudowy 389,76 m2, - powierzchnia użytkowa 469,75 m2, - powierzchnia całkowita netto 488,18 m2, - kubatura 2390 m3. Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: - Projekty budowlano-wykonawcze i wykonawcze, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), - Przedmiary robót, UWAGA: Dokumentacja projektowa obejmuje zakres szerszy niż objęty przedmiotem niniejszego postępowania. Zakres projektu, który powinien być brany przez wykonawcę pod uwagę przy wycenie oferty nie obejmuje wyposażenia ujętego w dziale 15 i 16 przedmiaru robót . Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia o ile roboty te były ujęte w projekcie w części objętej zakresem niniejszego postępowania. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej w zakresie objętym niniejszym postępowanie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej O/ Tuczna numer konta: 53 8025 0007 0550 0286 2000 0010 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: FZ.271.4.2020” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach