Przetargi.pl
a. Budowa wodociągu w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej w Pruszkowie, b. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej w Pruszkowie.

Gmina Miasto Pruszków ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 587 244
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pruszków
  ul. Kraszewskiego
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 227 587 244
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  a. Budowa wodociągu w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej w Pruszkowie, b. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej w Pruszkowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a. sieć wodociągowa: - przewód wodociągowy z rur żeliwnych sferoidalnych dn200 - około 283,00mb - przewód wodociągowy z rur żeliwnych sferoidalnych dn150 - około 259,30mb - przewód wodociągowy z rur żeliwnych sferoidalnych dn100 - około 529,50mb - zasuwa liniowa kołnierzowa klinowa z miękkim uszczelnieniem od dn200-dn100 - 10szt.. - hydrant podziemny ppoż. dn80 - 12szt. b. sieć kanalizacji sanitarnej: - kanalizacja sanitarna z rur PP (lite-jednorodne) dn315 - około 87,50mb - kanalizacja sanitarna z rur PP (lite-jednorodne) dn200 - około 582,30mb - studnie rewizyjne dn1200 betonowe na uszczelki - 19 kpl. - trójnik PVC dn200/160 - 6 szt. - studnie PVC dn425 - 5 szt. - po zakończeniu robót instalacyjnych należy wykonać utwardzenie drogi o szerokości min. 4.0m i długości około 1100mb – I warstwa- gruzobeton o frakcji 31-100 grubości 15cm II warstwa- kruszywo kamienne o frakcji 31-60grubości 5cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (według załączonego druku) 2) Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej Kosztorys ofertowy (na podstawie załączonego przedmiaru) traktowany będzie przez Zamawiającego, jako podstawa ustalenia zaangażowania prac przy płatnościach częściowych oraz w przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3) Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium 4) Oświadczenie określone w pkt. 9.1 niniejszej SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 – 23 oraz art. 24, ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełnienia warunków udziału 5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 6) Zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach