Przetargi.pl
Zakup i montaż systemu informatycznego wraz z urządzeniami do obsługi sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.

Powiat Inowrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, Prezydenta Franklina Roosevelta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 592 100 , fax. 523 574 820
 • Data zamieszczenia: 2018-12-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Inowrocławski
  Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 592 100, fax. 523 574 820
  REGON: 9236539400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inowroclaw.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż systemu informatycznego wraz z urządzeniami do obsługi sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż systemu informatycznego wraz z urządzeniami do obsługi sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) przeprowadzenie imiennego głosowania radnych na sesjach Rady Powiatu Inowrocławskiego (moduł dyskusji i głosowania), 2) wizualizację porządku obrad oraz wyników głosowania (moduł wizualizacji), 3) transmisję online z obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego oraz ich nagrywanie na lokalny nośnik elektroniczny (moduł transmisji i archiwizacji), dalej zwanego „systemem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz projekt aranżacji wnętrz stanowią załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Specyfikacja oferowanego systemu i urządzeń.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach