Przetargi.pl
Wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej (w budynku szkoły, warsztatów i internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 815 41 41 , fax. 46 815 41 41
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
  ul. Zwolińskiego 46
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 46 815 41 41, fax. 46 815 41 41
  REGON: 18809600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rawa-kopernik.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej (w budynku szkoły, warsztatów i internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej (w budynku szkoły, warsztatów i internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie nr 1 remont i adaptacja pomieszczeń w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 •nr 17 z przeznaczeniem na pracownię urządzeń techniki komputerowej dla zawodu technik informatyk •nr 20 z przeznaczeniem na pracownię montażu urządzeń i systemów mechatronicznych dla zawodu technik mechatronik •nr 40 z przeznaczeniem na pracownię komunikacji w języku obcym dla zawodu technik budownictwa •nr 19 z przeznaczeniem na pracownię komunikacji w języku obcym dla zawodu technik handlowiec Zadanie nr 2 remont i adaptacja pomieszczeń w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 •nr 62 z przeznaczeniem na pracownię pracownią technologii gastronomicznej dla zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych •nr 61 z przeznaczeniem na pracownię komunikacji w języku obcym dla zawodu technik hotelarstwa •nr 47 z przeznaczeniem na pracownię komunikacji w języku obcym dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych Zadanie nr 3 remont i adaptacja pomieszczeń w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 •nr 85 z przeznaczeniem na pracownię mechatroniki samochodowej dla zawodów technik pojazdów samochodowych i elektromechanik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz przedmiar robót stanowiących załączniki do SIWZ. PKT 1. Przedmiar robót dołączony do SIWZ stanowi element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. Nie będą również uznane przez Zamawiającego jako podstawa do wnioskowania o zmianę terminu wykonania zamówienia. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót, należy przyjąć za nadrzędną i wiążącą dokumentację projektową. PKT 2. Wszędzie tam, gdzie w STWiOR, dokumentacji technicznej, przedmiarach oraz zestawieniach materiałowych znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Użyte nazwy, typy, należy traktować jako rozwiązania przykładowe określające standardy jakościowe, wygląd i parametry techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakie muszą spełniać rozwiązania równoważne, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy wykorzystany w obliczeniach projektowych. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Podane typy i właściwe im cechy mogą jedynie służyć dla lepszego doboru zamienników. PKT 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania, określone przez Zamawiającego, a obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę. PKT 4. Wszystkie materiały budowlane (kolory farb, oklein drzwiowych, płytek podłogowych i ściennych, i inne), które zostaną użyte lub zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z obiektem w tym dokonania niezbędnych pomiarów i sprawdzeń przed złożeniem oferty. Dokonanie oględzin obiektu wskazane jest szczególnie w kontekście zapisu zawartego w PKT 1. i może być dokonane w obecności przedstawiciela Zamawiającego. PKT 5. Prace mogą być prowadzone w godzinach dogodnych dla Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i harmonogramem robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy (wzór w zał. nr 1 do SIWZ); Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór załącznik nr 4 do SIWZ); Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przez udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) dokumentów podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postepowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy na kwotę stanowiącą min. 25% wartości oferty, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach