Przetargi.pl
Wykonanie oddymiania klatek schodowych K1 i K2 w budynku B oraz wydzielenie pożarowe klatek schodowych K1 i K2 w budynku A w ramach zadania: „Dostosowanie budynków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych”

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 61-825 Poznań, ul. Krysiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618506200 , fax. +48618529806
 • Data zamieszczenia: 2019-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
  ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618506200, fax. +48618529806
  REGON: 63086314700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie oddymiania klatek schodowych K1 i K2 w budynku B oraz wydzielenie pożarowe klatek schodowych K1 i K2 w budynku A w ramach zadania: „Dostosowanie budynków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie oddymiania klatek schodowych K1 i K2 w budynku B oraz wydzielenie pożarowe klatek schodowych K1 i K2 w budynku A w ramach zadania: „Dostosowanie budynków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: a) Dokumentacja projektowa i STWIOR – załącznik nr 7 do SIWZ, b) Przedmiary - załącznik nr 8 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert, który określono w pkt 16.1 SIWZ. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa jest w art. 45 ust.6 Pzp: a) pieniądzu: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt.13.3. lit.b) –e) SIWZ ( art. 45 ust.6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądania Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: - jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192 Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Poznaniu z dopiskiem: „Wadium do przetargu nieograniczonego na: Wykonanie oddymiania klatek schodowych K1 i K2 w budynku B oraz wydzielenie pożarowe klatek schodowych K1 i K2 w budynku A w ramach zadania: „Dostosowanie budynków A, B, C i D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych”. Wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych nieodwołalnych, na pierwsze pisemne żądanie, z ważnością na określony termin związania ofertą) należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formie umożliwiającym Zamawianie odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania oferty. Zamawiający ponadto wprowadza klauzulę zabronioną w przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych: Gwarancja/poręczenie nie może zawierać w swojej treści niniejszego zapisu: „gwarancja/poręczenie wygasa w przypadku, gdy oryginał gwarancji/poręczenia zostanie zwrócony Gwarantowi przed upływem terminu obowiązywania gwarancji/poręczeń”. – za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. Zwolnienie Gwaranta, przed upływem terminu ważności gwarancji/poręczeń, z zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji może nastąpić pod warunkiem otrzymania oświadczenia beneficjenta/Zamawiającego o zwolnieniu Gwaranta ze wszelkich zobowiązań. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie określił warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.formularz ofertowy 2. pełnomocnictwo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach