Przetargi.pl
usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15 - projektu partnerskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej "VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu" Działania "VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego" Poddziałania "VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zadanie 2 – Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu w zakresie obiektu przy ul Roosevelta 15

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 91-427 Łódź, Kamińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48422055871 , fax. +48422055873
 • Data zamieszczenia: 2021-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
  Kamińskiego 7/9
  91-427 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48422055871, fax. +48422055873
  REGON: 10013470800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.znwl.pl; http://www.znwl.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15 - projektu partnerskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej "VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu" Działania "VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego" Poddziałania "VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zadanie 2 – Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu w zakresie obiektu przy ul Roosevelta 15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15 - projektu partnerskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej "VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu" Działania "VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego" Poddziałania "VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zadanie 2 – Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji, wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu w zakresie obiektu przy ul Roosevelta 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach