Przetargi.pl
usługa gastronomiczna obejmująca przygotowanie i dostawę posiłków dla pacjentów szpitalnych.

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62300 Września, ul. Słowackiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 370 537 , fax. 614 379 730
 • Data zamieszczenia: 2018-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 2
  62300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 614 370 537, fax. 614 379 730
  REGON: 30070614000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwrzesnia.home.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa gastronomiczna obejmująca przygotowanie i dostawę posiłków dla pacjentów szpitalnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowywania i dostawy porcjowanych całodziennych posiłków dla pacjentów Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz.594 ze zm.) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. Wykonawca obowiązany jest wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1, nieprzerwanie przez cały czas trwania umowy co oznacza konieczność zapewnienia całodziennego wyżywienia przez wszystkie dni tygodnia bez względu na to czy są to dni ustawowo wolne od pracy. „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o, posiada 9 oddziałów zlokalizowanych w jednym budynku, istnieje możliwość dostarczania posiłków windą na poszczególne kondygnacje Szpitala do punktów kuchennych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55322000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada decyzję właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że wykonawca spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia w zakresie obiektu kuchni oraz samochodu transportowego, którym będzie wykonywana usługa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach