Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice

Gmina Gryfice ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 38 53 200 , fax. 91 38 53 207
 • Data zamieszczenia: 2020-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gryfice
  Plac Zwycięstwa 37
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 38 53 200, fax. 91 38 53 207
  REGON: 81168438000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminagryfice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6.760.000,00 zł na - finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.750.000,00 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.010.000,00 zł. 2. Zamawiający przewiduje uruchomienie kredytu w transzach w terminie do 30.12.2020 r. w zależności od zapotrzebowania. 3. Wypłata kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego składany pisemnie do banku lub faksem (nr faksu kredytobiorcy: 91 385 32 07, nr faksu banku……..) zgodnie z wzorcem obowiązującym w banku w terminie podanym w wybranej ofercie, od dnia złożenia dyspozycji przez kredytobiorcę na rachunek nr ………………………………… . 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w niższej wysokości bez dodatkowych opłat. W przypadku obniżenia kwoty udzielonego kredytu Zamawiający zawrze aneks do umowy kredytowej. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty całości udzielonego kredytu lub części przed wskazanym terminem bez dodatkowych opłat. 6. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych prowizji i opłat związanych z rozpatrzeniem wniosku o kredyt, udzieleniem kredytu, zmianą warunków umowy, w tym zmianą harmonogramu spłat kredytu, wcześniejszą spłatą kredytu. 7. Spłata odsetek odbywać się będzie ostatniego dnia roboczego każdego kwartału. 8. Odsetki naliczane będą od uruchomionej kwoty kredytu. 9. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę ostatniego dnia roboczego danego kwartału. 10. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej. 11. Wysokość marży jest stała w umownym okresie kredytowania. 12. Spłata kredytu będzie zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową dokumenty zostaną podpisane przez Burmistrza Gryfic z kontrasygnatą Skarbnika. 13. Zamawiający będzie spłacać wykorzystany kredyt zgodnie z ustalonym harmonogramem w ratach rocznych w terminach w następujących wysokościach: - do 30.12.2021 r. - 1.000.000 zł - do 30.12.2022 r. - 1.000.000 zł - do 30.12.2023 r. - 1.000.000 zł - do 30.12.2024 r. - 2.000.000 zł - do 30.12.2025 r. - 1.760.000 zł 14. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych ustalane na okres 3 miesięcy z pierwszego dnia roboczego kwartału i mające zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od pierwszego dnia roboczego powiększony o marżę wykonawcy. 15. Spłata odsetek od kredytu następować będzie kwartalnie z rachunku kredytobiorcy. 16. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze obowiązującym w banku z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 17. Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek kredytowy. 18. Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c. (forma aktu notarialnego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uwaga W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Gryficach Nr 02937600010000054720010013 z adnotacją na kopii przelewu ”Przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice” 4. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 5. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego do wykonywania czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) lub inny odpowiedni dokument uprawniający do prowadzenia działalności bankowej w zakresie udzielania kredytów zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 2. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach