Przetargi.pl
sukcesywne dostawy oleju grzewczego do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przez okres 24 miesięcy

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Lubicz
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4210033 w. 4642 , fax. 12 4210050
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Lubicz 25 A
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4210033 w. 4642, fax. 12 4210050
  REGON: 2313600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inig.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne dostawy oleju grzewczego do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przez okres 24 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju grzewczego, realizowane na podstawie cyklicznych zleceń, wraz z transportem i rozładunkiem z zastosowaniem pompy - na koszt Wykonawcy do budynku Pionu Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie (31-429). Przewidywana ilość zamówień: do 12 razy w ciągu okresu trwania umowy (6 razy w ciągu roku), każdorazowo w ilości około 5.000 litrów. Ilości wskazane nie są ilościami wiążącymi, a jedynie szacunkowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na obrót oferowanym produktem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach