Przetargi.pl
" Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do stołówki mieszczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polna 33
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322155509
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
  Polna 33
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 322155509
  REGON: 368196080
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp2czechowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  " Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do stołówki mieszczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów mleczarskich do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach w ilościach i jakości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2.1 do SWZ. Dostawa nabiału i produktów mleczarskich musi odbywać się następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 4 razy w tygodniu lub w zależności od potrzeb Zamawiającego w godzinach od 7.00 do 7.30.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach w ilościach i jakości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2.2 do SWZ. Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy mięsa i przetworów mięsnych wynosi od 3 do 4 razy w tygodniu w godzinach od 7.00 do 7.30.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach w ilościach i jakości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2.3 do SWZ. Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie w godzinach od 7.00 do 7.30. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia. Pozostałe produkty typu słodkie bułki, bułka tarta będą zamawiane w zależności od potrzeb za uprzednim powiadomieniem telefonicznym lub pisemnym.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa niemrożonych warzyw i owoców do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach w ilościach i jakości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2.4 do SWZ. Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub pisemnego. Średnia częstotliwość dostawy 4 razy w tygodniu w godzinach od 7.00 do 7.30.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna mrożonek do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach w ilościach i jakości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2.5 do SWZ. Dostawa mrożonek i ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 3 razy w tygodniu w godzinach od 7.00 do 7.30Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach w ilościach i jakości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2.6 do SWZ. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 3-4 raz na tydzień w godzinach od 7.00 do 7:30.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach w ilościach i jakości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2.7 do SWZ. Dostawy odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub pisemnego. Średnia częstotliwość dostawy 3 razy w tygodniu w godzinach od 7.00 do 7.30
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach