Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 68200 Żary, ul. Domańskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 707 874 , fax. 684 707 874
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Domańskiego 2
  68200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684 707 874, fax. 684 707 874
  REGON: 97032797400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych objętych programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 6-7 formularze asortymentowo-cenowe. Liczba zadań 2: Zadanie nr 1- Produkt leczniczy Ustekinumab 45mg/0,5ml x 1 ampstrzyk Zadanie nr 2 – Produkt leczniczy Adalimumab inj 40mg x 2ampstrzyk 2. Szczegółowy asortyment ilości przedmiotu zamówienia określają załączniki – formularze asortymentowo-cenowe. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na wybrane pozycje w formularzu asortymentowo-cenowym. 4. Ilekroć w treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodne z jego przeznaczeniem. W przypadku leków , lek równoważny musi zawierać taką samą substancję czynną, postać oraz zakres działania. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust.5 PZP jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w szczególności w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, której pozycji to dotyczy, wskazać producenta i załączyć dokument potwierdzający spełnianie narzuconych przez Zamawiającego wymagań. 5. Zamawiający nie dopuszcza zmian w formularzu asortymentowo-cenowym. Formularz musi zawierać wypełnione wszystkie kolumny i wiersze. Niespełnienie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty. 6. Zamawiający wyraża zgodę na wycenienie leku pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania . 7. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 8. W przypadku, produktów leczniczych Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane produkty posiadały wymagane przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne właściwe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski wydane przez uprawniony organ. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 9. Przedmiot zamówienia musi mieć datę ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 10. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 11. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją , ulotką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 12. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 14. Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego maksymalnie do 20%. 15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 16. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Postępowanie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem zapisów art. 24aa ustawy PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. z dnia 07.12.2016r. Dz. U. 2016,r. poz. 2142 ze zm.), zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE (dotyczy produktów leczniczych). W przypadku zaoferowania produktów leczniczych posiadających w swoim składzie substancje psychotropowe i/lub prekursory – pozwolenie na obrót substancjami psychotropowymi. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa powyżej, zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia. Wykonawca który w ramach zawartego konsorcjum wykaże posiadanie stosownych uprawnień musi realizować sam, tą części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania wymaganych uprawnień. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia-wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument): 1) Formularz oferty –Załącznik nr 1. 2) Oświadczenia – Załącznik nr 2, 3. 3). Formularz asortymentowo-cenowy – Załączniki nr 6-7 (w zależności na składane zadanie). 4). W przypadku wykonawców występujących wspólnie –pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach