Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego zlokalizowanego w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 5b”

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-950 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 52 54 100, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
  10-950 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 52 54 100, , fax. -
  REGON: 00102291400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego zlokalizowanego w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 5b”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego zlokalizowanego w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 5b”, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach POIS.01.03.01-00.0093/17 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego opracowanego przez firmę Atelier Harmoza Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Pomorskiej 20/2, 81-314 Gdynia - zwanego dalej „PFU”. 3. Modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Ostródzie obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej w skład, której wchodzić będzie: a) dokumentacja projektowa, w tym projekty wykonawcze w podziale na poszczególne branże (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i C.O., instalacje elektryczne) – 2 egz. w formie papierowej; b) przedmiar robót budowlanych – 1 egz. w formie papierowej; c) kosztorys inwestorski – 2 egz. w formie papierowej; d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w formie papierowej; e) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ – 2 egz. w formie papierowej; f) harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, sporządzony w kwotach brutto z podziałem na miesiące; g) dokumentacja powykonawcza; h) całość dokumentacji powinna być dodatkowo przekazana w formie elektronicznej na płycie CD. 2) robót budowalnych w zakresie: a) docieplenia ścian zewnętrznych; b) ocieplenia stropodachu nad II piętrem; c) ocieplenia stropodachu nad częścią „piwniczną” od przodu; d) ocieplenia stropodachu nad częścią „piwniczną” od tyłu; e) wymiany stolarki okiennej; f) wymiany stolarki drzwiowej; g) wymiany instalacji grzewczej (m.in. rurociągi z zaworami odpowietrzającymi i termostatycznymi, grzejniki z głowicami termostatycznymi), h) wymiany źródeł światła na energooszczędne LED. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: 1) programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) audycie - ex-ante - opracowaniu pt. „Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1”. - załącznik nr 2 do SIWZ, 3) audycie energetycznym - załącznik nr 3 do SIWZ, 4) zestawieniu wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu - załącznik nr 4 do SIWZ 5) przedmiarze - załącznik nr 5 do SIWZ (przedmiar stanowi jedynie materiał poglądowy i nie stanowi dokładnego opisu przedmiotu zamówienia), 6) projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ, 7) niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wadium wnosi pełnomocnik lub jeden z Wykonawców występujących wspólnie. 4. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona skutecznie wniesionym wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 5. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w Dziale X SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych, w art. 22a ustawy Pzp (wykorzystuje potencjał podmiotu trzeciego), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dotyczące tych podmiotów, a także przedstawia Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 1) dokumenty wymienione w Dziale VIII ETAP 3 - ust. 1 pkt 1-4 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów; 2) odpowiednie dokumenty wymienione w Dziale VIII ETAP 3 – ust. 2 pkt 1-3 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów, 3) w celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może zażądać dokumentów, które określają, w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, jeżeli nie wynika to z treści zobowiązania, o którym mowa w Dziale VIII ETAP I ust. 1 pkt 5 SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Dziale VIII ETAP 3 – ust. 1 pkt 1-4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach