Przetargi.pl
„ Remont holu wejściowego wraz z pomieszczeniami szatni w budynku Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych- Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Ogrodowa 23.”

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-027 Białystok, Ogrodowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 742 18 81, , fax. 85 742 18 81
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
  Ogrodowa 23
  15-027 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 742 18 81, , fax. 85 742 18 81
  REGON: 00029000900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sp1oz.wrotapodlasia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła Policealna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Remont holu wejściowego wraz z pomieszczeniami szatni w budynku Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych- Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Ogrodowa 23.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont holu wejściowego wraz z pomieszczeniami szatni w budynku Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych- Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Ogrodowa 23, w skład robót wchodzą: - prace rozbiórkowe - prace przygotowawcze - wykładziny podłogowe - okładziny z płytek ceramicznych i posadzek -tynki - okładziny ścienne i podłogowe – okładziny malarskie - wymiana stolarki okienno-drzwiowej - roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest : 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 wraz ze złożeniem oświadczenia (załącznik nr 5 do SIWZ) Wykonawca może dołączyć dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach