Przetargi.pl
„ Remont elewacji budynku pałacu Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim”

Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 88-430 Janowiec Wielkopolski, ul. Szkolna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 3023072 , fax. 0-52 3023072
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki
  ul. Szkolna 8
  88-430 Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 3023072, fax. 0-52 3023072
  REGON: 56614400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spjanowiec.szkolnastrona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Remont elewacji budynku pałacu Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Realizacja zamówienia obejmuje remont elewacji budynku pałacu Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim na powierzchni 780 m2, ujętego w ewidencji zabytków woj. kujawsko-pomorskiego, a w szczególności: 1. remont elewacji budynku : 1) prace przygotowawcze: rozbiórka opierzenia parapetów, gzymsów, okapu rynien i rur spustowych; likwidacja krat z okien piwnicznych, demontaż drzwi we włazie piwnicznym oraz zamknięcia zsypu okien, rozbiórka płytek ze schodów; rozbiórka pokrycia z papy i ułożenie papy termozgrzewalnej, uporządkowanie i wykonanie podtynkowo czynnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych występujących na elewacji budynku, instalacje nieczynne do usunięcia z elewacji; 2) renowacja tynków elewacji: uzupełnienie tynków; czyszczenie elewacji, wzmocnienie i zagruntowanie detali architektonicznych, umocowanie siatki cięto-ciągnionej, uzupełnienie tynków zaprawą wapienną lub wapienną z dodatkiem cementu, uzupełnienie detali architektonicznych – boni i sztukaterii, detale sztukatorskie kitami renowacyjnymi; tynk elewacyjny gładki; 3) obróbki blacharskie: opierzenia i orynnowanie- wykonanie z blachy tytanowo - cynkowej rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich podokienników gzymsów i innych elementów elewacji; 4) malowanie elewacji: zagruntowanie powierzchni elewacji, zaimpregnowanie środkiem hydrofobowym powierzchni detali architektonicznych; malowanie ścian; 2. wymiana okna w części dawnego portalu wejściowego, o wym. 110x140 cm z PCV w kolorze białym; 3. fundamenty: 1) renowacja ścian piwnicznych: prace rozbiórkowe murków oporowych, odkopanie ścian fundamentowych, osuszenie i dezynfekcja fundamentów, uzupełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienną, zagruntowanie preparatem bitumicznym, ułożenie folii kubełkowej, 2) drenaż opaskowy: wykonanie studzienek drenarskich , ułożenie drenażu opaskowego z rury elastycznej PVC i rurociągu drenarskiego o śr. 100 mm; 4. elementy zewnętrzne: 1) balustrady i elementy stalowe: drzwi stalowe pełne, balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo na czarno; 2) schody, podesty i taras: schody prowadzące do wejścia głównego i bocznego: z płyt granitowych płomieniowanych w kolorze ciemnoszarym zbliżonym do koloru cokołu, - schody zewnętrzne do piwnicy: schody, ścianę oporową wykonać z ciemnoszarej cegły klinkierowej, w spoczniku wykonać kratkę ściekową, d) ściany oporowe – naświetla piwnic i opaska: rozbiórka i odbudowa murków oporowych, nawierzchnie z kostki granitowej, II. Informacja o wymaganiach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności przy realizacji zamówienia: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 917) osób wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ww ustawy, przy realizacji robót budowlanych wskazanych w ust. 2.1 przedmiotu zamówienia w szczególności: a) prace przygotowawcze; renowacja tynków i elementów sztukatorskich elewacji oraz ścian piwnicznych, malowanie elewacji, roboty dekarskie, elektryczne, brukarskie; roboty wykończeniowe; b) wykonanie drenażu opaskowego i nawierzchni opaski; 2) Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystąpienia do wykonania robót budowlanych – przedłoży Zamawiającemu: -oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w punkcie 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; III. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 2) W odniesieniu do warunków kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp - musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów tj. zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: - zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( według formularza nr 4). IV.Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, o których mowa art. 23 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, określające dokładnie zakres umocowania, należy dołączyć do oferty. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają określone w niniejszej specyfikacji warunki udziału w postępowaniu oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia . 3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej postanowienia: określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia, czas trwania umowy ( okres realizacji zamówienia, postanowienia dotyczące okresu gwarancji i rękojmi).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający w tym zakresie nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I.Wykonawca do oferty sporządzonej według formularza nr 1 dołącza : a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w którym zawarte informacje stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – formularz nr 2 do SIWZ; b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( zgodnie z art. 22a ustawy pzp ) – dołącza do oferty zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według formularza nr 4 – jeśli dotyczy ( zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale); c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania dla nich braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – dla każdego z tych podmiotów zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – według formularza nr 2; d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – oświadczenie o którym mowa pod lit „a„ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia – formularz nr 2; Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy; ( pełnomocnictwo, winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). II. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu: - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, - według formularza nr 3. III.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.4 pkt 2 lit. „a” SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). IV. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. V. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy pzp nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w ust. 6.4 i 6.5 potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. VI. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach