Przetargi.pl
„Regulacja stanów prawnych nieruchomości”

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 20074 Lublin, ul. Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2018-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9
  20074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Regulacja stanów prawnych nieruchomości”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie podziałów nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Część I.: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie podziałów nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), zajętych w części pod drogę publiczną powiatową nr 2275L Kol. Czerniejów – Kol. Chmiel – Majdan Chmielowski, oznaczonych jako działki: - nr 217/1 o pow. 4,83 ha (obręb ewidencyjny: 3 Chmiel - Kolonia gm. Jabłonna), - nr 989/1 o pow. 1,27 ha (obręb ewidencyjny: 1 Chmiel Pierwszy gm. Jabłonna), - nr 83/2 o pow. 1,50 (obręb ewidencyjny: 3 Chmiel - Kolonia gm. Jabłonna), na wysokości działki nr 83/2. Podział ma na celu wydzielenie działek faktycznie zajętych pod drogę, w tym w części dotyczącej działki nr 83/2 w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), w celu regulacji stanu prawnego w/w nieruchomości. Liczba działek: 3 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Etap I a)zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; b)zebranie i analizę materiałów źródłowych; c)badanie księgi wieczystej; d)wyznaczenie na gruncie nowych punktów granicznych wraz ze spisaniem protokołu z wyznaczenia; e)wykonanie pięciu egzemplarzy map projektu podziału dla przedmiotowej działki; f)zaewidencjonowanie sporządzonej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; g)przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji podziałowej (Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: aktualne odpisy ksiąg wieczystych lub inne dokumenty potwierdzające tytuł własności dla danej nieruchomości, aktualne wypisy z rejestru gruntów, protokoły z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, mapa ewidencyjna skala 1:5000); Etap II a)wkreślenie podziału w/w nieruchomości na mapie zasadniczej po wydaniu ostatecznej decyzji podziałowej. Część II.: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie podziału nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), zajętej w części pod drogę powiatową nr 1526 L dr. Nr 17 – Wola Przybysławska – Syry – Dr woj. nr 809, a w części pod drogę gminną nr 105902 L, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1098 o pow. 3,05 ha (obręb ewidencyjny: 12 Wola Przybysławska gm. Garbów), w celu regulacji stanu prawnego w/w nieruchomości. Liczba działek: 1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Etap I a)zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; b)zebranie i analizę materiałów źródłowych; c)badanie księgi wieczystej; d)wyznaczenie na gruncie nowych punktów granicznych wraz ze spisaniem protokołu z wyznaczenia; e)wykonanie pięciu egzemplarzy map projektu podziału dla przedmiotowej działki; f)zaewidencjonowanie sporządzonej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; g)przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji podziałowej (Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: aktualne odpisy ksiąg wieczystych lub inne dokumenty potwierdzające tytuł własności dla danej nieruchomości, aktualne wypisy z rejestru gruntów, protokoły z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, mapa ewidencyjna skala 1:5000); Etap II a)wkreślenie podziału w/w nieruchomości na mapie zasadniczej po wydaniu ostatecznej decyzji podziałowej. Część III.: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie podziału nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), zajętej w części pod drogę powiatową nr 1524 L a w części pod drogę wewnętrzną, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2548 o pow. 1,11 ha (obręb: 12 Wola Przybysławska gm. Garbów), w celu regulacji stanu prawnego w/w nieruchomości. Liczba działek: 1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Etap I a)zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; b)zebranie i analizę materiałów źródłowych; c)badanie księgi wieczystej; d)wyznaczenie na gruncie nowych punktów granicznych wraz ze spisaniem protokołu z wyznaczenia; e)wykonanie pięciu egzemplarzy map projektu podziału dla przedmiotowej działki; f)zaewidencjonowanie sporządzonej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; g)przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji podziałowej (Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: aktualne odpisy ksiąg wieczystych lub inne dokumenty potwierdzające tytuł własności dla danej nieruchomości, aktualne wypisy z rejestru gruntów, protokoły z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, mapa ewidencyjna skala 1:5000); Etap II a)wkreślenie podziału w/w nieruchomości na mapie zasadniczej po wydaniu ostatecznej decyzji podziałowej. Część IV.: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), operatu geodezyjno – prawnego, w tym w zależności od rodzaju zebranych dokumentów, również dokumentacji do stwierdzenia zasiedzenia, w celu kompleksowego uregulowania na rzecz Skarbu Państwa, stanu prawnego nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym: 6 Giełczew Pierwsza gm. Wysokie oznaczonej dawnej numerem 901 o pow. 0,0260 ha, obecnie stanowiącej działki nr 901/1 o pow. 0,0134 ha i nr 901/2 o pow. 0,0126 ha, powstałe w wyniku podziału zatwierdzonego decyzją Wojewody Lubelskiego nr 10/14 z dn. 07.11.2014 r. znak: IF.I.7820.6.2014.DS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: 1)Zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 2)Zebranie i analizę materiałów źródłowych (decyzje, umowy, tabele likwidacyjne, ukazy, itp.). 3)Badanie i rozliczenie ksiąg wieczystych. 4)Wykonanie mapy stanu prawnego. 5)Dołączenie odpisu księgi wieczystej – jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości. 6)W przypadku braku księgi wieczystej – zaświadczenie wydane przez Sąd Rejonowy o braku księgi wieczystej. 7)Zgromadzenie dokumentów wymaganych przez Sąd Rejonowy przy zakładaniu księgi wieczystej. 8)W przypadku braku udokumentowania prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości należy sporządzić dokumentację do stwierdzenia zasiedzenia, w której należy wykazać okres władania nieruchomością przez Skarb Państwa jako posiadacza samoistnego, udokumentować bądź wskazać świadków, którzy potwierdzą ten okres, podać ich aktualne adresy, wykonać mapę do zasiedzenia. 9)Jeżeli w trakcie prac zmierzających do realizacji przedmiotu umowy, zaistnieje konieczność opracowania mapy projektu podziału w/w nieruchomości, przedmiot zamówienia obejmuje również sporządzenie stosownej mapy projektu podziału nieruchomości. 10)Kopie dokumentów należy potwierdzić przez stosowny organ za zgodność z oryginałem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 7.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu. 7.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.4 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 7.5 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 7.6 Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania wezwania, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7.7 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.8 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach