Przetargi.pl
Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 591 837 , fax. 324 591 838
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
  ul. 26 Marca 51
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 324 591 837, fax. 324 591 838
  REGON: 31245500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.wodzislaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdujących się w Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim z siedzib w Wodzisławiu Śląskim. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej objętej przedmiotową usługą znajduje się w zał. Nr 2 do specyfikacji. o Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, poz.175). o Przez przeglądy techniczne i konserwację rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu, polegające na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym oraz wpisem do paszportu technicznego aparatu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zaświadczenie wystawione przez producenta sprzętu medycznego( dotyczy sprzętu na którą składana jest oferta ) potwierdzające, że zleceniobiorca jest autoryzowaną firmą lub dysponuje pracownikami, którzy są uprawnieni do obsługi serwisowej, dokonywania przeglądów i konserwacji aparatury/sprzętu medycznego oraz posiadał na ten fakt potwierdzenie producenta wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert dla części : 1-8, 10-13, 15-16, 18-24, 26-29, 32-33, 35-36, 38, 40, 43-47, 50, 54, 71, 78, 84, 86, 92-93, 95-97, 105-106, 109, 122-123, 125-126, 132-133, 135, 146-151, 153-155, 158, 160, 162, 164-166, 172, 174-176, 179- 181, 183, 185, 188, 191, 194, 196 : Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy będzie realizował zgodne z wymogami producenta urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.z 2019, poz.175), BHP i p/poż., dla części: 9, 14, 17, 25, 30-31, 34, 37, 39, 41-42, 48-49, 51-53, 55-70, 72-77, 79-83, 85, 87-91, 94, 98-104, 107-108, 110-121, 124, 127-131, 134, 136-145, 152, 156-157, 159, 161, 163, 167-171, 173, 177-178, 182, 184, 186-187, 189-190, 192-193, 195, 197
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach