Przetargi.pl
„ Przebudowa ulicy Nowej i ulicy Targowej w miejscowości Boguty-Pianki”

Gmina Boguty-Pianki ogłasza przetarg

 • Adres: 07-325 Boguty-Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 862 775 003 , fax. 86 275 003
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boguty-Pianki
  Aleja Papieża Jana Pawła II 45
  07-325 Boguty-Pianki, woj. mazowieckie
  tel. 862 775 003, fax. 86 275 003
  REGON: 45067009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://boguty-pianki.bipgmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Przebudowa ulicy Nowej i ulicy Targowej w miejscowości Boguty-Pianki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „ Przebudowa ulicy Nowej i ulicy Targowej w miejscowości Boguty-Pianki”. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: 1) roboty przygotowawcze; 2) jezdnia; 3) chodnik; 4) zatoki; 5) zjazdy; 6) pobocza; 7) rowy; Na przedmiotowej drodze o łącznej długości 470,00 mb planuje się: - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm – warstwa ścieralna - AC 11S 50/70 (KR-2), - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm - warstwa wiążąca- AC 16W 35/50 (KR-2), - wykonanie podbudowy ; podbudowa zasadnicza nawierzchni gr.15 cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 5 Mpa gr. 10 cm , - wykonanie poboczy; nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 15 cm, warstwa odsączająca gr. 20 cm z pospólki, - wykonanie zjazdów i zatok z kostki brukowej szarej gr. 8 cm, - wykonanie chodnika z kostki brukowej czerwonej gr. 6 cm. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. (kosztorys ofertowy) 4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści SIWZ oraz dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w SIWZ za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. W zakresie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, których łączna wartość nie przekroczy 100 000,00 zł netto. Zastosowanie będzie miał wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówien publicznych Zamawiający wymaga przez okres realizacji zamównienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy osób wykonujących czynności związanych z; obsługą równiarki i obsługą walca .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach