Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów

Gmina Klwów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-415 Klwów, Opoczyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6710010
 • Data zamieszczenia: 2021-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klwów
  Opoczyńska 35
  26-415 Klwów, woj. mazowieckie
  tel. 48 6710010
  REGON: 67022380100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klwow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu przysuskiego w gminie Klwów w pasie drogowym drogi gminnej. Początek drogi gminnej na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3315W. Włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej jest objęte przedmiarem robót. Długość odcinka DG - 722,70 m Szerokość jezdni - 4,0 m Szerokość poboczy - 0,5 m Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana w kruszywie. Jezdnia Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm; Pobocze Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm; Przepust Przebudowa istniejącego przepustu przy drodze powiatowej Inne Karczowanie drzew i pni oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach