Przetargi.pl
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Pogórzu oraz w Suchym Dworze.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Żeromskiego 69
  81-198 Kosakowo, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kosakowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Pogórzu oraz w Suchym Dworze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo: CZĘŚĆ 1 Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Pogórze gmina Kosakowo, na zachód od ulicy Szkolnej, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 maja 2019r. CZĘŚĆ 2 Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo w rejonie ulic Jana Chryzostoma Paska i Przepiórczej w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 maja 2019r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach