Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1/ „Przebudowa ulicy Rusinowskiego”; 2/ „Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu (łącznik ulicy Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza)”; 3/ „Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu" 4/ „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże”. 5/ „Przebudowa ulicy Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi”.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 226 570 , fax. 158 222 504
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega
  ul. Kościuszki 32
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 158 226 570, fax. 158 222 504
  REGON: 83041350900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnobrzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1/ „Przebudowa ulicy Rusinowskiego”; 2/ „Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu (łącznik ulicy Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza)”; 3/ „Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu" 4/ „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże”. 5/ „Przebudowa ulicy Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1/ „Przebudowa ulicy Rusinowskiego”; 2/ „Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu (łącznik ulicy Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza)”; 3/ „Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu" 4/ „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże”. 5/ „Przebudowa ulicy Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1.1/ „Przebudowa ulicy Rusinowskiego” Zakres rzeczowy opracowania projektowego powinien obejmować: - nawierzchnię jezdni, - chodniki, - zjazdy, - oświetlenie uliczne (wymiana słupów oświetleniowych i opraw), - odwodnienie drogi, - budowę kanału technologicznego, - zmianę stałej organizacji ruchu. 2.1.2/ „Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu (łącznik ulicy Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza)” Zakres rzeczowy opracowania projektowego powinien obejmować: - nawierzchnię jezdni, - chodniki (jeżeli będzie taka możliwość), - parkingi, - oświetlenie uliczne, - odwodnienie drogi, - zmianę stałej organizacji ruchu. 2.1.3/ „Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu" Zakres rzeczowy opracowania projektowego powinien obejmować: - nawierzchnię jezdni, - chodniki (jeżeli będzie taka możliwość na odcinku gdzie nie ma ciągów pieszych), - parkingi, - odwodnienie drogi, - zmianę stałej organizacji ruchu (z uwzględnieniem ruchu jednokierunkowego na części odcinka drogi). 2.1.4/ „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże” – działki o nr ew. 559/8 i 559/9 (obręb 1- Dzików). Zakres rzeczowy opracowania projektowego powinien obejmować: - nawierzchnię jezdni, - pobocza, - zjazdy, - odwodnienie drogi, - zmianę stałej organizacji ruchu. 2.1.5/ „Przebudowa ulicy Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem”. Zakres rzeczowy opracowania projektowego powinien obejmować: - budowę chodnika o szerokości 2 m w km ok. 0+100 do 0+800, - odwodnienie drogi, - budowę kanału technologicznego. Uwaga: Projektowany chodnika zostanie zlokalizowany na istniejącym rowie przydrożnym, wobec powyższego istnieje konieczność zaprojektowania przebudowy zjazdów i przepustów pod zjazdami)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą ma obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany poniżej rachunek bankowy Zamawiającego , najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 6. Miejsce i sposób wniesienia wadium: a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: PKO S.A. I Oddział Tarnobrzeg 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563 . Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu; b) wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miasta Tarnobrzega / kasa przy ul. Mickiewicza 7 / przed terminem składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty . 7. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.8 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach