Przetargi.pl
„Odbiór stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Paszowice”

Gmina Paszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-411 Paszowice, Paszowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 701 793
 • Data zamieszczenia: 2019-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Paszowice
  Paszowice 137
  59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie
  tel. 768 701 793
  REGON: 54461600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Paszowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę wg obustronnie uzgodnionego harmonogramu, w następujący sposób: a) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych – raz na dwa tygodnie b) odbiór odpadów wyselekcjonowanych: - papier, tworzywa sztuczne, szkło - jeden raz w miesiącu, - odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie, c) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać w systemie akcyjnym - 2 razy w roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym. d) odbiór zużytych opon samochodowych cztery razy w roku w terminach uzgodnionych z zamawiającym, e) odbiór przeterminowanych lekarstw po zgłoszeniu przez zamawiającego, f) odbiór zmieszanych odpadów z cmentarza w Kwietnikach oraz w lokalizacji Paszowice 35 ( PGR) „ na zgłoszenie” lecz nie rzadziej niż raz na kwartał, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia:  cmentarz Kwietniki – kontener KP-7 (szacunkowa ilość opróżnień prze okres 12 miesięcy – 12)  Paszowice 35 ( PGR) – kontener KP-7 (szacunkowa ilość opróżnień przez okres 12 miesięcy – 12)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310 z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku 43 8647 1033 0315 0492 2000 0114 z dopiskiem „Wadium znak sprawy GK.I.271.8.2019”. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 5.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zaleca, żeby Wykonawca dołączył do oferty potwierdzenie wniesienia wadium, to jest kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 8. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Przedmiotowy dokument musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 9. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie uznana za odrzuconą. 12. Okoliczności i zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określa ustawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi stosowne zezwolenia i koncesje na odbiór i przewóz odpadów komunalnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach