Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka – 2019/2020

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 738 95 73 , fax. 075 738 95 23
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
  Warta Bolesławiecka
  59-720 Raciborowice Górne, woj. dolnośląskie
  tel. 075 738 95 73, fax. 075 738 95 23
  REGON: 39064811500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartaboleslawiecka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka – 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka-2019/2020, w tym: 1.Odbiór odpadów komunalnych tj.: 1.1. komunalnych odpadów niesegregowanych (zmieszanych); 1.2. komunalnych odpadów selektywnie zbieranych z podziałem na następujące rodzaje: a) papier, w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury b) szkło, w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, c) tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, e) popioły, f) odpady zmieszane (pozostałości po segregacji), g) przeterminowane leki i chemikalia, h) zużyte baterie i akumulatory, i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, k) odpady budowlane i rozbiórkowe, przez które rozumie się odpady powstające podczas prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych, l) tekstylia i odzież, m) zużyte opony. 1.3 odpadów komunalnych remontowo-budowlanych; 2. wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy w sprawne technicznie, zamykane, szczelne, czyste i wyłącznie do tego celu przeznaczone pojemniki lub worki. a) Pojemniki muszą posiadać pokrywę i koła oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów szczególnych i być dostosowane do dźwigowych i grzebieniowych systemów opróżniania. b) Worki do odpadów zmieszanych (pozostałości po segregacji) w kolorystyce zgodnej z kolorystyką pojemników do gromadzenia odpowiedniego rodzaju odpadów. c) Pojemniki winny być następującego koloru: 1) NIEBIESKIEGO: oznaczonego napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty i papier biurowy, 2) ŻÓŁTEGO: oznaczonego napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem na odpady z metali i tworzyw sztucznych, w tym: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folia aluminiowa, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, 3) BRĄZOWEGO: oznaczonego napisem „BIO” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia bez kości i odchodów zwierząt, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, 4) ZIELONEGO: oznaczonego napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, 5) SZAREGO lub CZARNEGO: oznaczonego napisem „POPIOŁY” z przeznaczeniem na popioły. 6) SZAREGO lub CZARNEGO: oznaczonego napisem „ZMIESZANE” z przeznaczeniem na odpady zmieszane (niesegregowane) lub „ZMIESZANE - POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI” z przeznaczeniem na odpady, których nie można wrzucić do pozostałych pojemników i które nie są odpadami niebezpiecznymi, 3.Oznaczenie pojemników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wg załącznika nr 14 do SIWZ. 4.Miejsce realizacji usługi: Odbioru odpadów komunalnych należy dokonać z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Warta Bolesławiecka oraz z wyznaczonych miejsc gromadzenia zużytych baterii i przeterminowanych leków. Przez nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy rozumie się nieruchomości wykorzystywane w całości do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno-użytkowe lub użytkowo-mieszkalne w części mieszkalnej. Przez nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy rozumie się pozostałe nieruchomości. 5.Dane ogólne niezbędne dla Wykonawcy: 5.1 Zestawienie ilości nieruchomości i ilości osób objętych systemem– załącznik nr 12 do SIWZ 5.2. Powierzchnia gminy - 110 km2, 5.3. Ilość nieruchomości zamieszkałych – 2096- załącznik nr13 do SIWZ 5.4. Ilość nieruchomości niezamieszkałych – 96 – załącznik nr13 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka i jest wpisany do rejestru BDO -podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów przy realizacji zamówienia - w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ 2.formularz ofertowy- oferta wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3. Oświadczenie – RODO wg załącznika nr 16 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach