Przetargi.pl
Ochrona Obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-124 Kraków, ul. Rajska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3752202
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
  ul. Rajska 1
  31-124 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 3752202
  REGON: 27815500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona Obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całodobowa ochrona fizyczna budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położonego w Krakowie granicach obszaru o powierzchni 0,8550 ha. Budynek czterokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 11.446 m2., w tym: - udaremnianie lub odpieranie bezpośredniego i bezprawnego zamachu na mienie chronione; - zapobieganie włamaniom, kradzieżom i dewastacjom mienia na chronionym obiekcie; - podejmowanie stosownych interwencji w sytuacji, gdy zachowanie osoby (osób) obecnej na terenie WBP zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników bądź pracowników WBP; - niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony; - zapewnienie sprawnej i szybkiej reakcji w razie stanu zagrożenia; - stałe nadzorowanie gospodarki kluczami; - sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń oraz prowadzenie kontroli stanu - zabezpieczenia pomieszczeń po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy; - zapewnienie bezpośredniego połączenia z bazą Wykonawcy w celu powiadamiania o zdarzeniach wymagających interwencji (np. napad, włamanie) oraz zapewnienie w razie alarmu przyjazdu zmotoryzowanej grupy interwencyjnej; - obsługa domofonów - szlabanu drogowego oraz bramy przesuwnej przy wjeździe na zaplecze WBP w Krakowie; - świadczenie usługi ochrony na posterunku stałym oraz podczas patroli (obchodów). Patrole (obchody) obejmować mają cały budynek Biblioteki oraz obserwację terenu wokół Biblioteki w granicach ogrodzenia; - zapewnienie wszystkim osobom wykonującym pracę odpowiednich, jednolitych, zaakceptowanych przez Zamawiającego ubrań służbowych z emblematami firmowymi, identyfikatorów ze zdjęciem, oraz środków przymusu bezpośredniego. - zapewnienie usługi środki łączności bezprzewodowej w tym łączności radiowej do komunikowania się z odpowiednimi służbami, między sobą, jak i z Zamawiającym. - gotowość na wniosek Zamawiającego do wzmocnienia posterunku ochrony obiektu w sytuacji zewnętrznego zagrożenia tzn. w momencie wprowadzenia II, III i IV stopnia alarmowego zgodnie z zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego w ilości podanej przez Zamawiającego. - uwzględnienie dodatkowego posterunku nie uzbrojonego w broń palną, oraz posterunku uzbrojonego w broń palną. - zapewnienie dodatkowego aparatu, do łączności radiowej dla Zamawiającego, do komunikacji pomiędzy pracownikami ochrony a Zamawiającym. - ochrona będzie wykonywana 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu jednocześnie przez dwóch pracowników ochrony. Łączny wymiar ochrony - 48 osobogodziny na dobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79700000-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach