Przetargi.pl
„Modernizacja gospodarki osadowej w gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pieckach”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 11-710 Piecki, Polna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 742 10 52 , fax. 89 742 22 73
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  Polna 3a
  11-710 Piecki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 742 10 52, fax. 89 742 22 73
  REGON: 28156139600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// bip.zgkim.piecki.com.pl.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja gospodarki osadowej w gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pieckach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa dwóch oddzielnych zbiorników zagęszczaczy grawitacyjnych z dnem stożkowym wyposażonych w prętowe mieszadła wolnoobrotowe na osad nadmierny, ocieplenie i przykrycie istniejących zbiorników zagęszczaczy. Projekt będzie realizowany na działce – 222/5 leżącej na terenie istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w Pieckach. Projektowane obiekty znajdować się będą w sąsiedztwie istniejących zbiorników zagęszczaczy. Wybudowane zostaną dwa oddzielne zbiorniki zagęszczaczy i poprowadzone zostaną niezależne instalacje doprowadzające i odprowadzające osad oraz wody nadosadowe. Istniejące zbiorniki zostaną ocieplone i przykryte.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 15 maja 2019 r. do godz. 10:00 na następujących zasadach: 1. Wadium wynosi 15.000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy) 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniężnej, b) gwarancji bankowej, c) gwarancji ubezpieczeniowej, d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). 3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, składając ofertę - zgodną z formularzem ofertowym (Załącznik Nr 4 do SIWZ) - winien załączyć: a) kosztorys ofertowy szczegółowy - zawierający:  zestawienie robocizny oraz stawki roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót;  zestawienia M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z ich cenami jednostkowymi; b) kosztorys ofertowy uproszczony – dotyczy prac, na które nie dołączono do SIWZ przedmiarów. Powyższy kosztorys w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej ma charakter informacyjny i stanowić będzie podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, a także do określenia zakresów wykonanych prac przy rozliczeniu fakturami częściowymi. Uwaga! Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią̨ podstawy do jakichkolwiek roszczeń́ z tytułu ich rozbieżności z dokumentacją projektową. c) formularz cenowy – (załącznik 4/1) d) harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający szczegółowy harmonogram dostaw urządzeń i prac budowlanych – (wzór - załącznik 4/2) e) opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwiązań - na wszystkich etapach realizacji przedmiotu zamówienia - obejmujące w szczególności:  opis proponowanej technologii zawierający co najmniej:  zestawienie głównych urządzeń,  opis działania f) dane techniczne urządzeń i instalacji wchodzących w zakres dostaw z charakterystyką podstawowych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności i mocy, osiągów, zakresów i producentów urządzeń. g) ewentualne potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (załącznik nr 3 do SIWZ nieobowiązkowy) h) oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach