Przetargi.pl
„Dowóz osób na spotkanie integracyjne w Kowalowej"

Burmistrz Ryglic ogłasza przetarg

 • Adres: 33160 Ryglice, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 541 035 , fax. 146 541 054
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Ryglic
  ul. Rynek 9
  33160 Ryglice, woj. małopolskie
  tel. 146 541 035, fax. 146 541 054
  REGON: 54758900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz osób na spotkanie integracyjne w Kowalowej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pn. „Dowóz osób na spotkanie integracyjne w Kowalowej". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pn. „Dowóz osób na spotkanie integracyjne w Kowalowej". Zakres zamówienia obejmuje dowiezienie w dniu 5 czerwca 2018 r. mieszkańców gminy Ryglice na spotkanie integracyjne zorganizowane z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej w Kowalowej, połączone ze spotkaniem z seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy Ryglice, a także ich odwiezienie po spotkaniu na wyznaczone miejsca zbiórki. W zakres zamówienia wchodzi dowóz do Szkoły Podstawowej w Kowalowej, zlokalizowanej pod adresem: 33-161 Kowalowa 10 (wraz z odwozem na miejsca zbiórki): 1) 55 osób z Zespołu Szkół w Lubczy (33-162 Lubcza 51), miejsce zbiórki: pod budynkiem szkoły; godzina odjazdu: 7:40, trasa przejazdu (6 km): Szkoła (zjazd do centrum miejscowości) -> droga powiatowa przez przysiółek Budaki w m. Lubcza -> droga powiatowa relacji Ryglice - Jodłowa -> Szkoła Podstawowa w Kowalowej. 2) 55 osób z Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej (33-162 Wola Lubecka 164), miejsce zbiórki: pod budynkiem szkoły; godzina odjazdu: 7:40, trasa przejazdu (11 km): Szkoła -> droga powiatowa relacji Lubcza-Dzwonowa -> droga powiatowa przez przysiółek Budaki w m. Lubcza -> droga powiatowa relacji Ryglice- Jodłowa -> Szkoła Podstawowa w Kowalowej. 3) 55 osób z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej (ul. Karpacka 21, 33-159 Zalasowa), miejsce zbiórki: pod budynkiem szkoły; godzina odjazdu: 8:10, trasa przejazdu (9 km): Szkoła -> ul. Karpacka w Zalasowej - ul. Zielona w Zalasowej-> droga powiatowa relacji Ryglice - Jodłowa -> Szkoła Podstawowa w Kowalowej. 4) 55 osób z Szkoły Podstawowej w Bistuszowej (33-160 Bistuszowa 82), miejsce zbiórki: pod budynkiem szkoły; godzina odjazdu: 8:10, trasa przejazdu (9 km): Szkoła -> droga powiatowa relacji Tuchów - Ryglice , ul. Tuchowska w Ryglicach -> ul. Tarnowska w Ryglicach -> ul. Podkarpacka w Ryglicach, droga powiatowa relacji Ryglice - Jodłowa -> Szkoła Podstawowa w Kowalowej. 5) 55 osób z Szkoły Podstawowej w Ryglicach (ul. Tarnowska 25, 33-160 Ryglice), miejsce zbiórki: pod budynkiem szkoły; godzina odjazdu: 8:40, trasa przejazdu (5 km): Szkoła -> droga powiatowa relacji Ryglice-Tarnów, ul. Tarnowska w Ryglicach -> ul. Podkarpacka w Ryglicach, droga powiatowa relacji Ryglice - Jodłowa -> Szkoła Podstawowa w Kowalowej. 6) 55 osób z Publicznego Przedszkola w Ryglicach (ul. 11 listopada 8, 33-160 Ryglice) miejsce zbiórki: pod budynkiem przedszkola; godzina odjazdu: 8:40, trasa przejazdu (6 km): Przedszkole -> droga powiatowa relacji Ryglice-Szerzyny, ul. 11 listopada -> droga powiatowa relacji Ryglice-Tarnów, ul. Tarnowska w Ryglicach -> ul. Podkarpacka w Ryglicach, droga powiatowa relacji Ryglice - Jodłowa -> Szkoła Podstawowa w Kowalowej. 7) 55 osób z Szkoły Podstawowej w Joninach (33-160 Joniny 3), miejsce zbiórki: pod budynkiem szkoły; godzina odjazdu: 8:55, trasa przejazdu (2 km): Szkoła -> droga powiatowa relacji Ryglice - Jodłowa -> Szkoła Podstawowa w Kowalowej. 8) 55 osób (seniorzy z klubów seniorów) z wyznaczonych punktów zbiórki, miejsca zbiórki: Lubcza budynek "Perła Lubczy", parking obok kościoła w Woli Lubeckiej, parking obok kościoła w Zalasowej, Rynek w Ryglicach, parking przy kaplicy w Joninach (pętla drogami powiatowymi relacji: Jodłowa-Ryglice, w tym ul. Podkarpacka w Ryglicach -> Ryglice - Tarnów, w tym ul. Tarnowska w Ryglicach, ul. Kazimierza Wielkiego w Zalasowej -> droga powiatowa relacji Zalasowa - Lubcza, w tym ul. Karpacka w Zalasowej, -> droga powiatowa przez przysiółek Budaki w m. Lubcza -> droga powiatowa relacji Ryglice - Jodłowa -> Szkoła Podstawowa w Kowalowej (łącznie 40 km). Godzina odjazdu z pierwszego miejsca zbiórki: 14:20. Zamawiający łącznie przewiduje przewóz 440 osób. Opiekę nad przewożonymi dziećmi i młodzieżą będą sprawować rodzice/nauczyciele dzieci i młodzieży. Pobyt przewożonych dzieci i ich opiekunów wskazanych w pkt 1 - 7 powyżej przewiduje się w godz. 9:00 - 13:00 zaś seniorów w godz. 15:00 - 18:00. Wskazana liczba przewożonych osób stanowi maksymalną wielkość zamówienia. Podane liczby przewożonych osób są szacunkowe. Wymaga się aby Wykonawca podał cenę za wykonanie całości usługi w dniu 05 czerwca 2018 r. (dowóz i odwóz osób). Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załączniku do SIWZ, tj. we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest posiadać aktualne zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907). Przewóz osób będzie się odbywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób (autobusy) w pełni sprawnymi i posiadającymi aktualne badania techniczne. Środek transportu, którym odbywać się będzie przewożenie osób powinien spełniać wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca do przewozu osób ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowany. Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości przewożonych osób. Pojazd służący do przewozu musi być oznakowany, ubezpieczony oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia winien dysponować następującymi pojazdami: 2 autobusy z co najmniej 55 miejscami do siedzenia. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. najpóźniej w ciągu godziny do podstawienia pojazdu zastępczego o równorzędnym standardzie. Wykonawca winien dysponować kierowcami w ilości zapewniającej obsługę pojazdów będących w ruchu oraz niezbędną rezerwę, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137zpóźn. zm.), określających wymagania w stosunku do kierowców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: 1 500,00 zł. 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby 2 kierowców wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy było zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca winien zatrudniać w/w osoby na okres co najmniej od rozpoczęcia do końca terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy „ Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - Przewóz osób na spotkanie integracyjne w Kowalowej - Szkoła Podstawowa w Kowalowej, zlokalizowana pod adresem: 33-161 Kowalowa 10. b) Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób: Wykonawca w terminie do 2 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w osoby na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. 2017 poz. 847) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. c) Uprawienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu informację o stanie oraz sposobie zatrudnienia w/w osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę oprócz oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 SIWZ, tj oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu składają się: 1)formularz ofertowy – wzór załącznik nr 1 do SIWZ, 2) jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych do oferty dokumentów, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach