Przetargi.pl
Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23 do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy

Sąd Rejonowy w Grudziądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, gen. Sikorskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564505903, , fax. 564624534
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Grudziądzu
  gen. Sikorskiego 19/23
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564505903, , fax. 564624534
  REGON: 000321537
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudziadz.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23 do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmie w szczególności: PARTER: 1. Rozebranie wejścia do piwnicy 2. Rozebranie schodów do piwnicy 3. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 4. Przebudowa istniejących rynien w budynku przy którym planowane jest dostawienie windy 5. Demontaż okna 6. Rozebranie części ściany zewnętrznej od parapetu do podłogi 7. Przełożenie istniejącego grzejnika we wnęce podziemnej i zamontowania obok planowanego przejścia I PIĘTRO 8. Demontaż okna 9. Rozebranie ściany pod oknem do poziomu istniejącej posadzki II PIĘTRO 10. Demontaż okna 11. Rozebranie ściany pod oknem do poziomu istniejącej posadzki POZIOM DACHU 12. Przebudowa części pokrycia w sąsiedztwie planowanej windy 13. Wykonanie przeciwspadku i pokrycia na dwóch dachach przyległych do windy oraz wykonanie obróbek blacharskich w tych miejscach z odwodnieniem w kierunku rynien PRACE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 14. Przebudowanie rynien budynków przylegających do planowanej windy 15. Rozebranie przybudów wraz z schodami wewnętrznymi na poziomie piwnicy PRACE WŁAŚCIWE - WINDA 16. Wykonanie wykopu pod szyb windowy 17. Wykonanie badań nośności gruntu 18. Wykonanie fundamentu pod windę wraz z izolacją przeciwwilgociową i ociepleniem jego ścian styropianem o grubości 10 cm 19. Montaż konstrukcji stalowej szybu windowego 20. Dostawa i montaż kabiny windy wraz z systemem hydraulicznym 21. Wykonanie cokołów żelbetowych na zewnętrznych elewacjach przy posadzce na każdym poziomie łączenia poziomu kabiny windy i poziomem komunikacji 22. Wykonanie obudowy szybu windowego szkłem w systemie fasadowym 23. Wykonanie części ścian windy przyległych do budynków sąsiadujących z szybem windowym w technologii elewacji krytej blachą tytanowo-cynkową pod konstrukcjami 24. Wykonanie dylacji między ścianą a wykonaną elewacją obudowy szybu windowego profilem dylatacyjnym np. Aluprof. Opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: a) Projekt budowlany Nazwa zadania: Projekt budowlany branża architektoniczna „Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” – opracowany przez Pracownię Architektoniczną Czajka Tomasz, 86-300 Grudziądz, ul. Solna 2; b) Projekt budowlany Nazwa zadania: Projekt budowlany branża konstrukcyjna „Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” – opracowany przez Pracownię Architektoniczną Czajka Tomasz, 86-300 Grudziądz, ul. Solna 2; c) Projekt wykonawczy: Nazwa zadania: Projekt wykonawczy branża konstrukcyjna „Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” – opracowany przez Pracownię Architektoniczną Czajka Tomasz, 86-300 Grudziądz, ul. Solna 2; d) Ekspertyza techniczna Nazwa zadania: Ekspertyza techniczna branża konstrukcyjna „Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” – opracowany przez Pracownię Architektoniczną Czajka Tomasz, 86-300 Grudziądz, ul. Solna 2; e) Projekt budowlany Nazwa zadania: Projekt budowlany branża instalacyjna „Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” P.B. przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej – opracowany przez Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Budowlano-Instalacyjnych Marcin Kowalski, 86-300 Grudziądz, ul. Sybiraków 8/3; f) Projekt budowlany Nazwa zadania: Projekt budowlany instalacji elektrycznych „Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” – opracowany przez USPOL-VISION j.m.p. Zdzisław i Jakub Paczkowscy, 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 103; g) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: Nazwa zadania: Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” branża architektoniczna, konstrukcyjna – opracowana przez Pracownię Architektoniczną Czajka Tomasz, 86-300 Grudziądz, ul. Solna 2; h) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: Nazwa zadania: Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” branża instalacyjna – opracowana przez Pracownię Architektoniczną Czajka Tomasz, 86-300 Grudziądz, ul. Solna 2; i) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: Nazwa zadania: Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” branża elektryczna - opracowana przez USPOL-VISION j.m.p. Zdzisław i Jakub Paczkowscy, 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 103; j) Przedmiar robót: Nazwa zadania: Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” - branża budowlana, k) Przedmiar robót: Nazwa zadania: Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” - branża elektryczna; l) Przedmiar robót: Nazwa zadania: Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” – branża instalacyjna – przebudowa istn. Poziomu c.o. kolidującego z nowym zejściem do piwnicy budynku Sądu; m) Przedmiar robót: Nazwa zadania: Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy” – branża instalacyjna – przebudowa istn. kan. deszczowej w związku z projektowaną windą osobową dla osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie Decyzji Pozwolenia na budowę Nr 435/2015 z dnia 10.11.2015 r. (znak: PP-I.6740.418.2015) Prezydenta Grudziądza zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na wykonanie robót budowlany na zadanie: Nazwa zadania: Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy”. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą sądu. Roboty generujące znaczny hałas prowadzone będą poza godzinami pracy sądu. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego (codziennego) dokładnego, sprzątania po robotach budowlanych. Zamawiający zapewnia miejsce na zaplecze budowlane. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu terenu budowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w projektach budowlanych i wykonawczym, specyfikacjach technicznych i polskich normach. UWAGA: Roboty związane z montażem i instalacją urządzenia dźwigu osobowego Wykonawca winien wykonywać przy udziale osób posiadających odpowiednie uprawnienia w zakresie montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, zmienionym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 roku wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym. Urządzenie dźwigu osobowego, o którym mowa w dokumentacji projektowej objęte jest dozorem technicznym. Warunkiem dopuszczenia do eksploatacji takiego urządzenia jest dokonanie rejestracji oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na jego eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1040) Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz STWiORB. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru danej branży. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym, wykonawczym, STWiORB lub przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach niezgorszych niż opisywane w dokumentacji technicznej, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3) zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający użytkowanie remontowanego budynku, 4) wykonanie przyłącza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy – Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatny pobór wody i energii elektrycznej z istniejącej instalacji; 5) nie dopuszczanie do gromadzenia i przechowywania na terenie budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych przez okres dłuższy niż 5 dni; 6) jeżeli wystąpi taka konieczność: stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej; 7) dokonywanie podczas realizacji umowy niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej i zakresu prac montażowych w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz do udziału w odbiorze przeprowadzonym przez UDT, łącznie z poniesieniem wszystkich kosztów z tym związanych; 8) przeprowadzenie pełnego rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń podlegających rozruchowi technologicznemu oraz uzyskanie od właściwych organów wymaganych zaświadczeń o sprawności urządzeń, przewodów i instalacji; 9) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Kierowników Robót, Inspektorów Nadzoru. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie Zamawiającego; 10) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 11) po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót, demontaż obiektów tymczasowych; 12) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 13) ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 15. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,. 2) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru danej branży terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru danej branży. 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru danej branży tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania terenu budowy. 6) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 3) lit. b-d niniejszej SIWZ. 8) Przygotowanie oraz zgłoszenie, w razie potrzeby, zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 9) Opracowania harmonogramu realizacji robót i jego aktualizacji na każde polecenie Inspektorów Nadzoru lub Zamawiającego. Harmonogram oraz jego aktualizacje należy przedstawiać Inspektorom Nadzoru poszczególnych branż w celu zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacji Inspektorów Nadzoru wszystkich branż należy przekazać w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Aktualizacje należy składać w terminie 7 dni od wezwania przez przedstawiciela Zamawiającego. 10) Usuwanie z terenu budowy osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 11) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierowników Robót, którzy przedstawią zaawansowanie robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia. 12) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej branży. 13) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego. 14) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 15) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający ustala wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym za wykonany przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca za realizacje przedmiotu zamówienia wystawił dwie faktury odpowiedni na: 1) Sąd Apelacyjny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 28/29, 80-803 Gdańsk, NIP: 583-19-46-372 – w zakresie dotyczącym dostawy urządzenia (windy) na kwotę ……………. zł brutto, 2) Sąd Rejonowy w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz, NIP: 876-19-32-767 – w pozostałym zakresie na kwotę ……………. zł brutto. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca pracy. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca. Umowa o pracę: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał osoby zatrudnione na umowę o pracę, które będą brały czynny udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia w pracach takich jak: - roboty żelbetowe, - roboty murarskie, - roboty konstrukcyjne stalowe, - roboty posadzkowe, - roboty elektryczne. Osoby te muszą być zatrudniane na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca lub podwykonawcy mają obowiązek przedstawić wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. 3) Ponadto wykonywanie przedmiotowych robót budowlanych powinno wypełniać warunki powstania stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy tj. stosunek pracy jest zobowiązaniem pracownika względem pracodawcy do wykonywania wyznaczonego rodzaju pracy, która przebiega w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie, a także odbywa się pod kierownictwem. 4) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy. Ubezpieczenie Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Polisa ubezpieczeniowa obejmować musi ochroną ubezpieczeniową działalność Wykonawcy obejmującą realizację zamówienia. Ubezpieczeniu podlegać muszą w szczególności: roboty, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiającego, odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8.000,00 zł. (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100 zł). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 16 sierpnia 2017 r. godz. 14:00 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy zamawiającego: Sąd Rejonowy w Grudziądzu BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO konto nr 53 1130 1017 0021 1000 3390 0004 W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu A. 351/2/17 Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego pokój nr 123, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 8. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności: 1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) termin obowiązywania gwarancji – nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji, 4) wysokość wadium zgodną z określoną w s.i.w.z., 5) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium, dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego w Grudziądzu w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer A. 351/2 /2017 o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23 do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy”. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz imienny osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o zatrudnianiu tych osób na podstawie umowy o pracę (składane przed podpisaniem umowy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach