Przetargi.pl
„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne w 2020 r.”

Urząd Gminy Poświętne ogłasza przetarg

 • Adres: 26-315 Poświętne, Akacjowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 564 034, , fax. 447 564 034
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Poświętne
  Akacjowa 4
  26-315 Poświętne, woj. łódzkie
  tel. 447 564 034, , fax. 447 564 034
  REGON: 54991500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poswietne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Poświętne w 2020 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Poświętne oraz podległych jednostek organizacyjnych, obiektów i infrastruktury. 2 Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.). 3 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem. 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – Załącznik nr 9 do SIWZ. 3.5 Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w obiektach Zamawiającego wynosi 299 636 kWh – załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli ten wykaże, że posiada: 1. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019 poz. 755 t.j. z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną na czas wykonywania umowy. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt 6.1.2. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt 6.5.1.1. SIWZ. 2. zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej). - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt 6.1.2. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt 6.5.1.2 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty oraz oświadczenia składane wraz z ofertą: 1.1. wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 1.2. oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - z wykorzystaniem wzoru określonego w załącznik nr 2 do SIWZ. 1.3. oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy – z wykorzystaniem wzoru określonego w załącznik nr 3 do SIWZ. 1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument/-y: 1) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - przykładowy wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 1.5. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 1.6. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: Wykonawca nie składa wraz z ofertą oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej . 3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach