Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej

Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka ogłasza przetarg

 • Adres: 20362 Lublin, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 744 16 44 , fax. 81 744 16 44
 • Data zamieszczenia: 2018-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
  ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2
  20362 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 744 16 44, fax. 81 744 16 44
  REGON: 21925300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp32.lublin.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spo ż ywczych do stołówki szkolnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularz u asortymentowo-cenowym- zał ą cznik 2.1-2.8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – należy je złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.(nie dotyczy przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta)W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo- cenowy (Załącznik nr 2.1-2.8 do SIWZ) w zależności od na którą wykonawca składa ofertę. Wykaz dotyczący części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i z podaniem nazw (firm) podwykonawców (Załącznik Nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach