Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 52 47 500 , fax. 585 247 520
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
  ul. Srebrniki 17
  80-282 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 52 47 500, fax. 585 247 520
  REGON: 29346200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: : www.wsp-bilikiewicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, w asortymencie określonym w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Towar dopuszczony do obrotu na terenie RP i zgodny z Polską Normą i powinien spełniać odpowiednie wymogi jakościowe zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.). Pieczywo, artykuły spożywcze różne, wyroby garmażeryjne mrożone, produkty zbożowe oraz inne artykuły stanowiące przedmiot zamówienia są artykułami powszechnie dostępnymi o standardach jakościowych ustalonych w Polskich normach. Przedmiot zamówienia nie generuje żadnych kosztów na etapie realizacji zamówienia, ponieważ zamawiane artykuły spożywcze w odpowiednich ilościach przeznaczone będą do bieżącej konsumpcji. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-6 – produkty spożywcze różne 15.81.00.00-9- pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, 15.60.00.00-4 produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 15.40.00.00-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Opakowania powinny być szczelne, bez uszkodzeń, oznakowane i zawierać informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta, nazwy towaru, jego klasy jakości, składu w tym zawartości alergenów, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi, składanymi telefonicznie określającymi każdorazowo asortyment i ilość, w terminach: Część 4 – Pieczywo, wyroby piekarnicze i cukiernicze – 24 godziny, pozostałe części – 3 dni licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu. Opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu powinny być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i spełniać wymogi sanitarno-higieniczne tj. czyste, odpowiednio zabezpieczone przed deszczem i śniegiem. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu żywnościowego w siedzibie Zamawiającego. Zjazd do magazynu żywnościowego na terenie Szpitala drogą przy nachyleniu 13% w kierunku magazynu, zakończoną zakrętem o kącie ok. 90º. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1 – PRODUKTY SPOŻYWCZE RÓŻNE 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych różnych. Przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. Wspólny słownik zamówień kod główny CPV 15800000-6 produkty spożywcze różne CPV 15872000-1 zioła i przyprawy korzenne CPV 15841000-5 kakao CPV 15320000-7 soki owocowe i warzywne CPV 15871110-8 ocet 2. Dostarczane produkty muszą być zapakowane w oryginalne opakowania producenta umożliwiające stwierdzenie terminu przydatności do spożycia, zweryfikowanie ich składu oraz w gramaturze wskazanej w Formularzu oferty. ZNAKOWANIE: zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252). ŚRODKI TRANSPORTU: zgodnie z rozdziałem IV załącznika II do rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, aby chronić żywność przed zanieczyszczeniem. Muszą być tak zaprojektowane i skonstruowane, by możliwe było ich właściwe czyszczenie i/lub dezynfekcja. JAKOŚĆ, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOSCI: Dostarczony towar powinien być pozbawiony zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, bez oznak i obecności pleśni, szkodników, bez zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych i spełniać wymagania następujących aktów prawnych: – Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252) – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – Rozporządzenie (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych – Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych – Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 3. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów produktów będących przedmiotem zamówienia: Następujące produkty: budyń, kisiel, galaretka owocowa, syrop malinowy - – bez dodatku syropu glukozowo-fruktozowego; – nie zawierające następujących dodatków do żywności: Żółcień pomarańczowa (E110), Żółcień chinolinowa (E 104), Azorubina/karmoizyna (E 122), Czerwień allura (E 129), Tartrazyna (E 102), Pąs 4R/ czerwień koszenilowa (E 124) CZĘŚĆ 2 – CUKIER, SÓL, TŁUSZCZE ROŚLINNE, PRODUKTY ZBOŻOWE, MAKARON, MUSZTARDA, KETCHUP, MAJONEZ, PRODUKTY Z SOI ORAZ BEZGLUTENOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cukru, soli, tłuszczy roślinnych, produktów zbożowych, makaronu, musztardy, ketchupu, majonezu, produktów z soi oraz bezglutenowych Przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. Wspólny słownik zamówień kod główny CPV 15800000-6 produkty spożywcze różne CPV 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 2. Dostarczane produkty muszą być zapakowane w oryginalne opakowania producenta umożliwiające stwierdzenie terminu przydatności do spożycia, zweryfikowanie ich składu oraz w gramaturze wskazanej w Formularzu oferty ZNAKOWANIE: zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252). ŚRODKI TRANSPORTU: zgodnie z rozdziałem IV załącznika II do rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, aby chronić żywność przed zanieczyszczeniem. Muszą być tak zaprojektowane i skonstruowane, by możliwe było ich właściwe czyszczenie i/lub dezynfekcja. JAKOŚĆ, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOSCI: Dostarczony towar powinien być pozbawiony zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, bez oznak i obecności pleśni, szkodników, bez zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych i spełniać wymagania następujących aktów prawnych: – Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252) – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – Rozporządzenie (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych – Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych – Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 3. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów produktów będących przedmiotem zamówienia: - produkty sypkie dostarczane w workach do 25 kg; - ketchup – wyprodukowany z co najmniej ze 120g pomidorów na 100g produktu - majonez - zawartość oleju rzepakowego min. 60% oraz żółtka jaja kurzego min. 4% opakowania o pojemności 0,9-2kg CZĘŚĆ 3 – SŁODYCZE, MIÓD, SŁONE PRZEKĄSKI 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa słodyczy, miodu, słonych przekąsek. Przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. Wspólny słownik zamówień kod główny CPV 15800000-6 produkty spożywcze różne CPV 03142100-9 miód naturalny CPV 15842300-5 wyroby cukiernicze 2. Dostarczane produkty muszą być zapakowane w oryginalne opakowania producenta umożliwiające stwierdzenie terminu przydatności do spożycia, zweryfikowanie ich składu oraz w gramaturze wskazanej w Formularzu oferty. ZNAKOWANIE: zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252). ŚRODKI TRANSPORTU: zgodnie z rozdziałem IV załącznika II do rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, aby chronić żywność przed zanieczyszczeniem. Muszą być tak zaprojektowane i skonstruowane, by możliwe było ich właściwe czyszczenie i/lub dezynfekcja. JAKOŚĆ, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOSCI: Dostarczony towar powinien być pozbawiony zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, bez oznak i obecności pleśni, szkodników, bez zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych i spełniać wymagania następujących aktów prawnych: – Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252) – Rozporządzenie (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych – Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych – Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności CZĘŚĆ 4 – PIECZYWO, WYROBY PIEKARNICZE I CUKIERNICZE 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych i cukierniczych. Przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. Wspólny słownik zamówień kod główny CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV 15842300- 5 wyroby cukiernicze 2. Dostarczane produkty muszą być zapakowane w oryginalne opakowania producenta umożliwiające stwierdzenie terminu przydatności do spożycia, zweryfikowanie ich składu oraz w gramaturze wskazanej w Formularzu oferty. ZNAKOWANIE: zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252). ŚRODKI TRANSPORTU: zgodnie z rozdziałem IV załącznika II do rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, aby chronić żywność przed zanieczyszczeniem. Muszą być tak zaprojektowane i skonstruowane, by możliwe było ich właściwe czyszczenie i/lub dezynfekcja. JAKOŚĆ, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOSCI: Dostarczony towar powinien być pozbawiony zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, bez oznak i obecności pleśni, szkodników, bez zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych i spełniać wymagania następujących aktów prawnych: – Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252) – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – Rozporządzenie (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych – Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych – Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach