Przetargi.pl
Dostawa artykułów ogólnospożywczych oraz mrożonek

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych ogłasza przetarg

 • Adres: 38-623 Uherce Mineralne, Uherce Mineralne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 618 346, , fax. 134 618 400
 • Data zamieszczenia: 2019-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
  Uherce Mineralne 153
  38-623 Uherce Mineralne, woj. podkarpackie
  tel. 134 618 346, , fax. 134 618 400
  REGON: 32108100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów ogólnospożywczych oraz mrożonek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, dopuszczonych do obrotu handlowego, nadających się do spożycia przez ludzi, w asortymencie podanym w załączniku nr 1 do SIWZ (zadania 1,2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach