Przetargi.pl
Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim.

Gmina Kamień Krajeński ogłasza przetarg

 • Adres: 89430 Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 389 45 10 , fax. 52 388 63 92
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamień Krajeński
  Plac Odrodzenia 3
  89430 Kamień Krajeński, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 389 45 10, fax. 52 388 63 92
  REGON: 00052745700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa z przebudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kamieniu Krajeńskim (dalej PSZOK) przy ul. Podgórnej 5 w Kamieniu Krajeńskim, na działkach nr 579/3 i 579/4, obręb Kamień Krajeński. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części tj. Część I. Zagospodarowanie terenu PSZOK zgodnie z projektem poprzez budowę dwóch wiat magazynowych blaszanych, budowę czterech pomostów zdawczych, budowę czterech niecek na wody popłuczne, budowę zbiornika i separatora na wody popłuczne, utwardzenie terenu poprzez budowę dróg i chodników, nasadzenia zieleni (zieleń izolacyjna), budowę oświetlenia terenu. Opis robót w ramach części I uzupełniają następujące pozycje w przedmiarach: 1. Roboty rozbiórkowe - Zadaszenie - Konstrukcja ścian - Rozbiórka płyty betonowej 2. Drogi i chodniki - Roboty przygotowawcze - Roboty ziemne 3. Pomosty - Pomost stalowy - Balustrady z rur - Stopnie schodowe 4. Kanalizacja zewnętrzna - Kanalizacja z rur PCV śr. 160mm - Wywóz ziemi zbędnej - Separator - Zbiornik popłuczyn 5. Garaż blaszak (wiata magazynowa blaszana) - Montaż garaży typu blaszak (wiaty magazynowe blaszane) Branża elektryczna: - Budowa oświetlenia drogowego Część II. Przebudowa budynku i pomieszczeń w budynku magazynowo-socjalnym zgodnie z projektem poprzez przebudowę ścianek działowych, wykonanie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, budowę podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych, wykonanie tynków, gruntowanie podłoży, malowanie ścian, wykonanie wpustów ściekowych w podłogach, wykonanie instalacji sanitarnej, wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazdek wtyczkowych, wykonanie posadzek, licowanie ścian płytkami, montaż kurtyny powietrznej jednofazowej o mocy 3kW z regulatorem. Opis robót w ramach części II uzupełniają następujące pozycje w przedmiarach: 6. Budynek magazynowo-socjalny - Wiatrołap (1.5.) - Korytarz (1.7.) - Pomieszczenie socjalne (1.1.) - WC (stare) (1.2.) - Pomieszczenie szatnia na odzież (WC + nps) (1.2.) - WC (1.3.) - Szatnia odzieży + węzeł sanitarny (1.6.) - Punkt napraw i magazyn rzeczy używanych (1.8) - Pomieszczenie dydaktyczne (1.9) - Pomieszczenie prasy opakowań PET (1.4.) - Magazyn materiałów niebezpiecznych (1.10) - Instalacje wewnętrzne wentylacyjne 6. Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku magazynowo-socjalnym - Podjazd dla niepełnosprawnych Branża elektryczna: - Instalacja elektryczna wewnętrzna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 31 PZP za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości a) Część I. 6000,00 zł (słownie złotych sześć tysięcy 00/100). b) Część II. 2000,00 zł (słownie złotych dwa tysiące 00/100) na zasadach ze SIWZ i ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymogów w zakresie ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.formularz ofertowy 2. zobowiązanie osób trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, 3. Dokument potwierdzający uprawnienie osoby/osób do złożenia oferty, jeżeli nie wynika to z odrębnych dokumentów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach