Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie gminy Lubanie w 2018 roku

Gmina Lubanie ogłasza przetarg

 • Adres: 87732 Lubanie, Lubanie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 513 312 , fax. 542 513 312
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubanie
  Lubanie
  87732 Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 513 312, fax. 542 513 312
  REGON: 91086687300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lubanie@lubanie.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie gminy Lubanie w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przebudowa drogi gminnej Sarnówka - Kałęczynek Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 190119c od km 0+000 do km 0+360 i nr 190118c od km 0+360 do km 0+845. Obejmuje ona wykonanie robót związanych z przebudową i wzmocnieniem konstrukcji drogi w istniejącym wydzielonym pasie drogowym szer. 12,00-8,00m. Przebiega przez tereny niezabudowane w terenie typowo rolniczym. Początek to koniec nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 190 119c w miejscowości Sarnówka, koniec to nawierzchnia bitumiczna drogi nr 190118c w miejscowości Sarnówka. Droga obecnie o nawierzchni tłuczniowej wymaga wzmocnienia konstrukcji, doprowadzenia do projektowanych normatywnych parametrów oraz zatwierdzenia przez właściwy organ zarządzający. Parametry i konstrukcja elementów drogi Projektowana konstrukcja drogi: odcinek od km 0+340 do km 0+375 obręb skrzyżowania (lewostronnie przyjęto poszerzenie korygujące max. szerokość poszerzenia – 200cm) konstrukcja poszerzenia – korekty łuku - górna warstwa gr.12cm z kamieniem wapiennym łamanym 0/32mm z zaklinowaniem, zamiłowaniem - dolna warstwa gr.14cm z kamieniem wapiennym łamanym 0/63mm - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe odcinki włączenia od km 0+000 do km 0+020 i od km 0+825 do km 0+845 - górna warstwa gr.12cm z kamieniem wapiennym łamanym 0/32mm z zaklinowaniem, zamiłowaniem - dolna warstwa gr.14cm z kamieniem wapiennym łamanym 0/63mm - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe Odcinek od km 0+000 do km 0+020 jest odcinkiem przejściowym ze zmianą szerokości z 400na 350cm (symetrycznie) konstrukcja podbudowy - wzmocnienie dla odcinka od km 0+020 do km 0+825 z wyłączeniem korekty - profilowanie istniejącej podbudowy oraz - górna warstwa gr.12cm z kamieniem wapiennym łamanym 0/32mm z zaklinowaniem, zamiłowaniem nawierzchnia d km 0+000 do km 0+845 na całej szerokości - warstwa ścieralna gr.3cm z BA AC8S50/70 - warstwa wiążąca gr.3cm z BA11W50/70 - konstrukcja podbudowy i poszerzenia wzmocnienie pobocza na szerokości 50cm wykonać wzmocnienie warstwa gr.20cm z kamienia wapiennego 0/32mm Część gruntowa posiada szerokość 25cm, łączna szerokość pobocza 75cm ze spadkiem 8% na zewnątrz korony. konstrukcja zjazdu gospodarstw i na skrzyżowaniach - warstwa ścieralna z BA gr.5cm - górna warstwa podbudowy gr,10cm z KŁWAP 0/32mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem - podbudowa gr.20cm z kamienia wapiennego 0/63mm - warstwa odcinająca gr. 10cm z piasku - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe konstrukcja zjazdu polnego - warstwa nawierzchni gr,10cm z KŁWAP 0/32mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem - podbudowa gr.20cm z kamienia wapiennego 0/63mm - warstwa odcinająca gr. 10cm z piasku - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe Na zjazdach na pola, dla zabezpieczenia krawędzi jezdni wykonać umocnienia z masy bitumicznej na szerokości 35cm, grubości 5cm , na długości zjazdu. PARAMETRY DROGI Odcinek od km 0+000 do km 0+845 szerokość drogi jezdni 3,50m pobocze obustronne umocnione na szerokości 50cm, szerokość poboczy 75cm - droga gminna – klasa L - prędkość projektowa - 30 km /h - konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi pojazdu 80 kN. - spadek jezdni na całym odcinku daszkowy 2%, poboczy 8%. 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zosin – etap I od km 0+000 do km 1+278 Powyższa dokumentacja obejmuje przebudowę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi zadania przebudowa drogi gminnej w Zosinie. Droga w układzie komunikacyjnym Opracowanie wykonano dla drogi gminnej nr 190107C, nazwa: Kolonia Janowska - Zosin – Łówkowice od drogi serwisowej autostrady do granicy gmin Lubanie i Bądkowo na odcinku długości 2000m w istniejącym pasie drogowym, w miejscowości Zosin. Cały ciąg zlokalizowany jest na terenie gminy Lubanie. Zakres przebudowy Obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej. Droga przebiega przez tereny rolnicze w części zabudowane, w istniejącym wydzielonym pasie drogowym szerokości 7.00-12,00m. Istniejąca nawierzchni bitumiczna w stanie wymagającym wzmocnienia z dużą ilością spękań powierzchniowych, krawędziowych, wybojów. Konstrukcja wymaga wzmocnienia i zabezpieczenia przed dalszą jego degradacją. 3. KONSTRUKCJA DROGI odcinek od km 0+000 do km 1+278 - warstwa ścieralna gr.4cm z BA AC11S50/70 - warstwa profilowa z MMA w ilości 120kg/m2 - istniejąca konstrukcja Parametry projektowanego odcinka drogi - szerokość jezdni – 500cm - szerokość poboczy – obustronne po 75-100cm - szerokość korony drogi – 750-1200cm - droga gminna – klasa L - prędkość projektowa - 40 km /h - konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi pojazdu 80 kN, kat.KR 1 - spadek jezdni na odcinku daszkowy 2% ZJAZDY Zjazdy w istniejących lokalizacjach i parametrach, przewidziane do wzmocnienia, bez przepustów polne - warstwa z kamienia wapiennego 0/63mm gr.30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem z warstwą ścieralną gr.5cm z BA szer.35cm na całej szerokości zjazdu - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku gospodarczy i skrzyżowania - warstwa ścieralna gr.5cm z BA AC11S50/70 - warstwa z kamienia wapiennego 0/63mm gr.30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku - profilowane, zgęszczone podłoże gruntowe z kostki betonowej (wypełnienie przestrzeni między jezdnią a istniejącą częścią zjazdu) - kostka betonowa gr.8cm szara starobruk - podsypka cem-piaskowa gr.3cm - warstwa podbudowy betonowej gr.20cm z C8-10 - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe Od jezdni i na styku nowej i istniejącej nawierzchni zjazdu ustawić opornik 12x30cm na ławie z betonu C8-10 POBOCZE Pobocze obustronnie wykonać jako gruntowe z dowiezionego gruntu kat. III z jego uformowaniem i zagęszczeniem. ROBOTY INNE Przepusty nie występują. Nie występują kolizje z mediami. Zadrzewienie nie występuje - karczowania drzew, krzewów nie występuje. Zjazdy w istniejących lokalizacjach, droga i zjazdy wbudowane są w istniejący pas drogi gminnej 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne Droga w układzie komunikacyjnym Opracowanie wykonano dla drogi gminnej nr ew 190142c od km 0+000 do km 0+962 Obejmuje ono wykonanie robót związanych z przebudową i wzmocnieniem konstrukcji drogi w istniejącym wydzielonym pasie drogowym szer, 5.70-10,00m. Przebiega przez tereny zabudowane na odcinku 600,00m, 300,00m w terenie typowo rolniczym. Początek to krawędź drogi gminnej nr ew. 190144c w miejscowości Lubanie w terenie zabudowanym , koniec to krawędź drogi powiatowej nr ew. 2903c Lubanie – Kucerz (teren niezabudowany) Skrzyżowanie z drogą powiatową Projektowana droga krzyżuje się w km 0+962 z drogą powiatową nr 2903c Lubanie – Kucerz o nawierzchni bitumicznej szerokości 500cm. Na włączeniu zaprojektowano promienie R8 obustronnie. Istniejący chodnik prawostronny wzdłuż drogi powiatowej, obecnie kończący się zjazdem do hydroforni, projektuje się przedłużyć w projektowaną drogę gminną zakończoną przejściem dla pieszych w km 0+954. Istniejące poręcze stalowe SP09 prawostronne należy zdemontować i postawić za projektowanym chodnikiem szerokości 150-200cm na długości 16,00m. Istniejący przepust średnicy 100cm długości 6,00m prawostronnie przedłużyć o 4,00m, przepust zlokalizowany w drodze gminnej w km 0+005 długości 10,00m zakończyć wspólną ścianką czołową (dla przepustu śr.100 i 400cm). Rosnące w obrębie skrzyżowania drzewa tj brzoza śr,25cm (sucha) oraz klon śr. 20+30cm(na wys.200cm) należy usunąć. Rów prawostronny w tym fragmencie należy odtworzyć i skorygować i dostosować do nowego układu drogowego. Parametry i konstrukcja elementów drogi Projektowana konstrukcja drogi: odcinek od km 0+210 do km 0+932 lokalnie (przyjęto na całej długości poszerzenie o 130cm konstrukcja poszerzenia na całej długości ze zmienną lokalizacją korygującą liniowość i poszerzającą podbudowę do projektowanych parametrów konstrukcja poszerzenia, - górna warstwa gr.12cm z kamieniem wapiennym łamanym 0/32mm z zaklinowaniem, zamiłowaniem - dolna warstwa gr.14cm z kamieniem wapiennym łamanym 0/63mm - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe Konstrukcja na istniejącej podbudowie dla odcinka od km 0+210 do km0+932 profilowanie istniejącej podbudowy oraz - górna warstwa gr.12cm z kamieniem wapiennym łamanym 0/32mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem Od km 0+000 do km 0+962 na całej szerokości - warstwa ścieralna gr.3cm z BA AC8S50/70 - warstwa wiążąca gr.3cm z BA11W50/70 - konstrukcja podbudowy i poszerzenia konstrukcja chodnika w obrębie skrzyżowania - kostka betonowa gr.6cm szara prostokątna - podsypka cem-piaskowa gr.10cm - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe od strony zewnętrznej obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C8/10 konstrukcja zjazdu gospodarstw i na skrzyżowaniach - warstwa ścieralna z BA gr.5cm - podbudowa gr.30cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem - warstwa odcinająca gr. 10cm z piasku - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe konstrukcja zjazdu polnego - nawierzchnia gr.30cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem - warstwa odcinająca gr. 10cm z piasku - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe Na zjazdach na pola, dla zabezpieczenia krawędzi jezdni wykonać umocnienia z masy bitumicznej na szerokości 35cm, grubości 5cm i długości zjazdu. PARAMETRY DROGI odcinek od km 0+000 do km 0+962 szerokość drogi jezdni 3.50m przekrój drogowy z poboczami po 75cm gruntowymi - droga gminna – klasa L - prędkość projektowa - 30 km /h - konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi pojazdu 80 kN. - spadek jezdni na całym odcinku daszkowy 2%, poboczy 8% UWAGA: Projekt budowlany części 3 obejmuje szerszy zakres niż przedmiot zamówienia. Z zakresu części 3 Zamawiający wyłącza chodnik oraz wjazdy z kostki betonowej, zgodnie z załączonym przedmiarem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar dostępne na stronie internetowej UG Lubanie http://bip.lubanie.kpsi.pl oraz w siedzibie zamawiającego, Przywołane w dokumentacji technicznej nazwy producentów materiałów, o ile występują, służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – tekst jednolity z późn. zm). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wadium w kwocie: 5.000,00 zł (bez względu na którą część zamówienia wykonawca będzie składał ofertę)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Składanych wraz z ofertą –formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 - oryginał: a) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji - oryginał, b) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji - oryginał, c) upoważnienie - pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy) – wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji - oryginał, d) Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania – wzór zawarty w załączniku nr 3. Wypełnienie tabeli jest obowiązkowe wyłącznie wtedy, gdy wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom - oryginał, e) dowód wniesienia wadium - oryginał, f) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował zasobem tych podmiotów, w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności (wzór stanowi załącznik nr 8 – oryginał):  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Składane w ciągu 3 dni (bez wezwania) od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp, – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 - oryginał. 3) Składanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (min. 5 dni) - oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i innych: e) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach