Przetargi.pl
„ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompownia ścieków w miejscowości Huta Stara B, ul Jaśminowa

Gmina Poczesna ogłasza przetarg

 • Adres: 42-262 Poczesna, Wolności 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343274116
 • Data zamieszczenia: 2022-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poczesna
  Wolności 2
  42-262 Poczesna, woj. śląskie
  tel. 343274116
  REGON: 151398149
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompownia ścieków w miejscowości Huta Stara B, ul Jaśminowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą.2. Zakres rzeczowy obejmuje:W ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 370,5 m, kanalizacja sanitarna tłoczna – 383 m, oraz 16 sztuk przyłączy o łącznej długości 110 m. Ponadto przedmiotem zamówienia jest również przepompownia ścieków z infrastruktura towarzyszącą.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiOR które stanowią załączniki do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach