Przetargi.pl
Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz

Gmina Orzysz ogłasza przetarg

 • Adres: 12-250 Orzysz, Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 30 70 940, , fax. 87 30 70 950
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orzysz
  Rynek 3
  12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 30 70 940, , fax. 87 30 70 950
  REGON: 79067151500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.orzysz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części: Zadanie nr 1- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Gaudynki, Zadanie nr 2- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Grzegorze, Zadanie nr 3- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Dziubiele, Zadanie nr 4- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Mikosze, Zadanie nr 5- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Ublik,Zadanie nr 6- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Suchy Róg, Zadanie nr 7- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Rostki Skomackie, Zadanie nr 8- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Wężewo, Zadanie nr 9- budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw w sołectwie Czarne. Szczegółowe opisy stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót - załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: Zadanie nr 1: 6000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych). Zadanie nr 2: 5000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) Zadanie nr 3: 6000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych) Zadanie nr 4: 3000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) Zadanie nr 5: 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) Zadanie nr 6: 3000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) Zadanie nr 7: 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) Zadanie nr 8: 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) Zadanie nr 9: 4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądza, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Warmińsko-Mazurskim Bank Spółdzielczy o/ Orzysz nr 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 do upływu terminu składania ofert. W tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy oraz dopisek Wadium – Przetarg nieograniczony Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz oraz Zadanie Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto UM w Orzyszu przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1876 ze zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, przed złożeniem oferty w Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 004, musi dostarczyć w formie „ORYGINAŁU” do Wydziału Pozyskiwania Środków, Strategii i Rozwoju pok. nr 212 lub „ORYGINAŁ” w odrębnej kopercie dołączyć do koperty zawierającej ofertę przetargową Wykonawcy. W przypadku, gdy „ORYGINAŁ” zostanie w trwały sposób dołączony do złożonej oferty Zamawiający nie będzie mógł zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić dokumentu, ponieważ stanowił on będzie integralną część oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach