Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach i Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej” zadanie nr 1: GZK Rudniki zadanie nr 2 : GOK Marianka rędzińska

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-242 Rędziny, ul. Wolności
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 279 014 , fax. 343 279 085
 • Data zamieszczenia: 2021-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Wolności 87
  42-242 Rędziny, woj. śląskie
  tel. 343 279 014, fax. 343 279 085
  REGON: 15139816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.redziny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach i Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej” zadanie nr 1: GZK Rudniki zadanie nr 2 : GOK Marianka rędzińska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2 Zakres zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych : 3.2.1. docieplenie ścian zewnętrznych , fundamentowych, posadzek i stropodachu 3.2.2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 3.2.3. wymiana instalacji c.o. 3.2.4. budowa instalacji c.w.u. 3.2.5 budowa kotłowni gazowej 3.2.6. wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej 3.2.7. pozostałe roboty budowane 3.2.8. roboty demontażowe 3.3 Zakres zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje wykonanie robót budowlanych 3.3.1 docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu 3.3.2. częściowa wymiana stolarki 3.3.2 budowa pochylni dla niepełnosprawnych 3.3.3. budowa monitoringu 3.3.4 wymiana pokrycia dachowego 3.3.5 pozostałe roboty budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach