Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłków i Jędrzejów - część 2

Gmina Bodzechów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mikołaja Reja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 653 838 , fax. 412 651 038
 • Data zamieszczenia: 2021-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bodzechów
  ul. Mikołaja Reja 10
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 653 838, fax. 412 651 038
  REGON: 29100999800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłków i Jędrzejów - część 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, porządkujących gospodarkę wodno – ściekową na terenie Gminy Bodzechów, obejmujących wykonanie rurociągów grawitacyjnych, tłocznych i ciśnieniowych, przepompowni sieciowych wraz z infrastrukturą i pompowni przydomowych. Ścieki z nowo przyłączanych obszarów odprowadzane będą za pośrednictwem istniejącej kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kamienna. 2. W ramach zamówienia planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kwalifikowanymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Miłków i Jędrzejów. 3. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miłków i Jędrzejów wybudowane zostanie łącznie około 3543,5 m rurociągów grawitacyjnych i tłocznych. Zostaną wybudowane dwie przepompownie sieciowe z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniami, utwardzeniem terenu oraz drogami dojazdowymi w tym P1 przejazdowa z pompami zatapialnymi, P2 z pompami zatapialnymi z systemem napowietrzania. Zbiorniki pompowni zaprojektowane są z polimerobetonu. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej objętej opracowaniem przebiegać będzie obok istniejącej zabudowy przy granicach działek oraz w obrębie i w pobliżu dróg gminnych i dróg powiatowych i krajowych. Kolektory będą zbierały ścieki z gospodarstw zlokalizowanych na terenie miejscowości objętej opracowaniem i doprowadzały je do istniejącego systemu kanalizacyjnego dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Włączenie projektowanej sieci do kanalizacji istniejącej planowane jest w miejscowości Miłków poprzez wybudowanie studni rozprężnej oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej do istniejącej studni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach