Przetargi.pl
43/ZP/2022 Ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie bagażu pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

UNIWERSYTET ŁÓDZKI ogłasza przetarg

 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET ŁÓDZKI
  ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: REGON 000001287
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  43/ZP/2022 Ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie bagażu pracowników Uniwersytetu Łódzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie bagażu pracowników Uniwersytetu Łódzkiego wyjeżdżających służbowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ/umowy.4.2.Za przygotowanie merytoryczne części postepowania w zakresie przedmiotu zamówienia odpowiada broker ubezpieczeniowy: NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. Z o.o. Zezwolenie KNF nr 1602/09. NAU Broker będzie pośredniczył w obsłudze ubezpieczeń zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania i będzie wynagradzany przez Wykonawcęwedług zwyczajowo przyjętych stawek za cały okres ubezpieczenia wynikających z niniejszej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem zamówienia określonych w Dziale II Załącznika ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2021 r.poz. 1130 z późn. zm).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach