Przetargi.pl
330.2022 Wyłonienie Wykonawcy na dostawę dwóch laserów do rozbudowy systemu optycznego do cytometru obrazowego Celigo dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000001270
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  330.2022 Wyłonienie Wykonawcy na dostawę dwóch laserów do rozbudowy systemu optycznego do cytometru obrazowego Celigo dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę dwóch laserów do rozbudowy systemu optycznego do cytometru obrazowego Celigo dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę laserów wraz z ich instalacją, konfiguracją, aktualizacją oprogramowania i uruchomieniem laserów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38636100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach