Przetargi.pl
20/Ż/2009

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 20-482 Lublin, ul. Południowa 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7444471 do 75
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Południowa 5 5
  20-482 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7444471 do 75
  REGON: 00059044400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  20/Ż/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sos do surówek typu sałatkowy w proszku gat. I kg 200 Fix do potraw chińskich w proszku gat.I kg 200 Sos myśliwski w proszku gat. I kg 260 Rosół w proszku o smaku wędzonki gat.I kg 300 Sos bolonese w proszku gat.I kg 280 Sos neapolitański w proszku gat.I kg 280 Sos z zielonym pieprzem w proszku gat. I kg 280.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158712006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od ustalania kwoty wadium od Wykonawców na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Złożenie prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Złożenie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ.3. Złożenie informacji o tym czy wykonawca użyje do realizacji zamówienia podwykonawców wraz z informacją na temat zakresu powierzonych im prac, wartości tych prac, lub oświadczenie, że wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi stanowiącej załącznik Nr 4 do SIWZ. 4.Złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Złożenie dokumentu potwierdzającego stosowanie przez producenta systemu HACCP w formie certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produktów pochodzenia nie zwierzęcego, a w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego wydanego przez Państwowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ. 3.Złożenie informacji o tym, czy wykonawca użyje do realizacji zamówienia podwykonawców wraz z informacją na temat zakresu powierzonych im prac, wartości tych prac, lub oświadczenie, że wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi stanowiącej załącznik Nr 4 do SIWZ. 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.5. Złożenie dokumentu potwierdzającego stosowanie przez producenta systemu HACCP w formie certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produktów pochodzenia nie zwierzęcego, a w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego wydanego przez Państwowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sw.gov.pl/download/siwz/siwz_as_lubli_020_2009.doc.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną