Przetargi.pl
2017-2 dostawa serc wołowych 2017 w ilości do 40.000 kg

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ogłasza przetarg

 • Adres: 02147 Warszawa, ul. Paluch
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 460 250 , fax. 228 460 236
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
  ul. Paluch 2
  02147 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 460 250, fax. 228 460 236
  REGON: 1718914500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  2017-2 dostawa serc wołowych 2017 w ilości do 40.000 kg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15114000-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną