Przetargi.pl
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 93015621600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług mycia pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie; numer referencyjny: Pu-2380-052-031-036/2019/ESz. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego pojazdów służbowych w następujących grupach na jakie podzielono pojazdy: 2.1. Grupa A – pojazdy, które z uwagi na konstrukcję, wymiary itp. mogą być myte jedynie w myjni ręcznej (motocykle, pojazdy oznakowane). 2.1.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (motocykl, samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). 2.1.2. Cena usługi ma być podana jako kwota brutto. 2.1.3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m, wyposażonego w lampy zespolone, okratowanie, anteny i oznakowanie policyjne. 2.2. Grupa B – pojazdy, które dopuszcza się do mycia zarówno w myjni automatycznej jak i ręcznej (pojazdy nieoznakowane). 2.2.1. Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon). 2.2.2. Cena usługi ma być podana jako kwota brutto. 2.2.3. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112300-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.2. Forma składanych dokumentów. W niniejszym postępowaniu: 3.2.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zmienionym § 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3.2.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 3.2.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą, w myśl § 1 pkt 1 ppkt d rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993). 3.2.4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. ROZDZIAŁ VIII: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT 1. Formularz ofertowy. Wykonawca składa formularz ofertowy (ofertę) odpowiednio wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik numer 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert przedmiotowe oświadczenie. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia (załączniki nr 3 do SIWZ). 3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ). Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert przedmiotowe oświadczenie. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Oświadczenie o podwykonawcach. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców, którego wzór określa załącznik numer 5 do SIWZ. 5. Zobowiązanie. W przypadku Wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. – zobowiązanie tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Pełnomocnictwo. W przypadku, gdy formularz ofertowy (ofertę), oświadczenia lub dokumenty podpisują bądź poświadczają za zgodność – osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 u.p.z.p.: 7.1. Są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 7.2. Są zobowiązani dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika, o którym mowa wyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie pisemnej (oryginału) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7.3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 7.3.1. Łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 7.3.2. Oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 7.4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert – Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 7.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 7.6. Zgodnie z art. 141 u.p.z.p. Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy złożyć wraz z ofert ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 3. Pod pojęciem przejęcia kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 uokik, rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 3.1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 3.4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.5. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 3.6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 4. W związku z powołanymi wyżej przepisami: 4.1. Na podstawie art. 24 ust. 11 u.p.z.p. Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z tych Wykonawców), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p.. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.1.1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. – załącznik nr 7 do SIWZ. 4.2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu u.p.z.p. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach