Przetargi.pl
04970 - „Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wrocławiu – etap I

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 10 905 , fax. 71 77 10 904
 • Data zamieszczenia: 2021-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
  ul. Ofiar Oświęcimskich 36
  50-059 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 10 905, fax. 71 77 10 904
  REGON: 20568529000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  04970 - „Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wrocławiu – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wrocławiu – etap 1”. Zadanie obejmuje oprócz realizacji inwestycji uzyskanie zgody na użytkowanie oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, w szczególności: • Przebudowę al. Armii Krajowej w zakresie przebudowy ścieżki rowerowej i chodnika • Remont al. Armii Krajowej w zakresie remontu ścieżki pieszorowerowej • Budowę oświetlenia drogowego • Budowę kanalizacji MKT • Wycinkę zieleni • Nasadzenia zieleni • Wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego • Budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego • Przebudowę kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu • Przebudowę zjazdu publicznego • Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP • Wykonanie robót przygotowawczych, • Wykonanie robót tymczasowych, • Wytyczenie geodezyjne, • Zaprojektowanie i wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu; • Wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych, • Wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu • Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem gospodarowania odpadami; • Prace porządkowe na terenie objętym pracami i oddziaływaniem prac • Procedura zakończenia budowy włącznie z opracowaniem kolaudatu • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub innej równoważnej decyzji. • Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych w dokumentacji rozwiązań projektowych. 2.2. wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej zaktualizowanej przez Wykonawcę:: • Wyniesienie, wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu zapewniającej dostęp do nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych oraz organizacji ruchu docelowego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach