Przetargi.pl
04730 - Budowa pętli autobusowej na Polanowicach w ciągu ul. Kamieńskiego we Wrocławiu

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 10 905 , fax. 71 77 10 904
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
  ul. Ofiar Oświęcimskich 36
  50059 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 10 905, fax. 71 77 10 904
  REGON: 2056852900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  04730 - Budowa pętli autobusowej na Polanowicach w ciągu ul. Kamieńskiego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. opracowanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę), a następnie na jej podstawie realizację robót budowlanych, 1.2. realizację robót budowalnych na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej pętli do zawracania dla autobusów. 2. Zamówienie obejmuje: 2.1. W zakresie dokumentacji projektowej (dotyczy zatoki autobusowej): 2.1.1.prace pomiarowe, 2.1.2.mapa do celów projektowych, 2.1.3.projekt budowalny, 2.1.4.branżowe projekty wykonawcze, w tym: a. projekt drogowy b. projekt oświetlenia c. projekt organizacji ruchu tymczasowego d. projekt organizacji ruchu docelowego 2.1.5 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2.1.6.pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 2.2. W zakresie robót budowlanych 2.2.1.przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza i placu budowy, 2.2.2.realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej i dostarczonej dokumentacji, w tym: a. budowa jednokierunkowej pętli do zawracania dla autobusów komunikacji miejskiej, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 2 do PFU, b. zabezpieczenie istniejących filarów wiaduktu leżącego w ciągu AOW poprzez zabudowę betonowych i stalowych barier energochłonnych, c. przebudowa istniejącej nawierzchni utwardzonego pobocza ul. Kamieńskiego w obszarze projektowanych zjazdów obsługujących pętlę do zawracania, d. przebudowa istniejącej drogi serwisowej AOW na odcinku związanym z pętlą do zawracania, e. budowa chodnika, zatoki dla czterech autobusów o dł. 80,00 m i przystanku w ciągu ul. Kamieńskiego wraz z wyposażeniem, f. budowa przejścia dla pieszych wraz z elementami uspokojenia ruchu i oświetleniem g. budowa oświetlenia przystanku komunikacji publicznej, h. montaż wyposażenia przystanku, i. roboty wykończeniowe i porządkowe w tym odtworzenie nawierzchni, 2.3. W zakresie innych czynności: a) zaprojektowanie i wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu, b) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, c) zabezpieczenie i odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej, d) montaż, a następnie usunięcie po zakończeniu inwestycji, tablic informacyjnych wg wskazań inżyniera kontraktu, e) zapewnienie geodezyjnej obsługi budowy, f) uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i/lub załączniki do wniosków o te decyzje na podstawie art. 40 Ustawy o drogach publicznych. g) zawarcie umowy użytkowania w imieniu Zamawiającego z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stanowiące formalną podstawę do dysponowania nieruchomością gruntową - zał. nr do PFU h) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót, i) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), j) charakterystyka kompletu wykonanych robót określająca wielkość robót i właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych, długościowych, itp. k) wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.wi.wroc.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach