Przetargi.pl
Żywienie pacjentów oddziału rehabilitacyjnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 842 10 17 , fax. 15 842 10 17
 • Data zamieszczenia: 2020-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kwiatkowskiego 2
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 842 10 17, fax. 15 842 10 17
  REGON: 31347200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-spzoz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Żywienie pacjentów oddziału rehabilitacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie dotyczy usługi żywienia pacjentów oddziału rehabilitacji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków (całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji oraz dostawa kanapek dla pacjentów leczonych w ramach pobytu dziennego) dla SP ZOZ w Stalowej Woli ul.Kwiatkowskiego 2, do porcjowania w siedzibie Zamawiającego tj. a) przygotowanie i dostawa posiłków dla 33 pacjentów, 3 razy dziennie – 7 dni w tygodniu ( w tym dni robocze, wolne od pracy i święta )– zgodnie z indywidualnymi zamówieniami, ustalanymi na każdy dzień, z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, b) 3-6 kanapek z chleba pszenno-żytniego z masłem i dodatkami (wymiennie wędlina, ser biały lub żółty) z porcją sałatki warzywnej lub owocowej w ilości 150 g. - w dni robocze - zgodnie z indywidualnymi zamówieniami, ustalanymi na każdy dzień 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Przygotowanie na bazie kuchni Wykonawcy i dostarczenie do Zamawiającego posiłków (uwzględniających diety ) zgodnie z warunkami i wg zapotrzebowania na całodobowe żywienie pacjentów. 2) Dostawę posiłków do kuchenki oddziałowej. W czasie epidemii spowodowanej SARS –CoV2 posiłki będą dostarczane do wiatrołapu przy tylnym wejściu do budynku. 3) Zabezpieczenie transportu posiłków. 4) Zabezpieczenie odpowiedniej ilości naczyń transportowych. 5) Zabezpieczenie zmywania naczyń transportowych ( termosów i garnków). 6) Zapewnienie ciągłości w świadczeniu usług żywienia z zachowaniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego. 7) Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym czystości naczyń transportowych. 2. Zobowiązanie Wykonawcy do: 1) Oznakowania pojemników jednostkowych odnośnie dla jakiego rodzaju diety –z opisaniem jaka potrawa oraz godziny umieszczenia potrawy w pojemniku, po zakończeniu procesu technologicznego, 2) Pobierania i przechowywania przez Wykonawcę próbek żywności wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z przepisami prawa. 3) Zapewnienia sprawnych w pełni funkcjonalnych, nieuszkodzonych naczyń transportowych i sprzętu niezbędnego dla realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania, 4) W przypadku stwierdzenia przez personel oddziału (pielęgniarki) nieodpowiedniej niezgodnej ze złożonym zamówieniem ilości dostarczonych posiłków lub dostawy posiłku nieprawidłowej jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia brakujących posiłków w czasie do 60 minut. Przy dostarczeniu zamiennika posiłku zapewni taką samą kaloryczność i wartość odżywczą potrawy 5) Odbiór własnym środkiem transportu i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych Materiałem pomocniczym do sporządzenia oferty jest – załącznik wykaz diet., wymagalna gramatura 3. Inne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych posiłków w stosunku do liczby posiadanych łóżek przy 100% obłożeniu oddziału oraz od liczby faktycznie hospitalizowanych pacjentów. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dziennych jadłospisów z rozbiciem na poszczególne diety i określeniem gramatury potraw, uwzględniających racje pokarmowe i ich wartość kaloryczną, zawartość składników odżywczych, soli mineralnych zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, z uwzględnieniem wprowadzanych obowiązujących zmian w okresie trwania umowy. Ponadto jadłospis powinien określać składniki zbożowe rozpisane od największego do najmniejszego wagowo oraz wypisany skład szczegółowy wraz z czynnikami alergennymi. 3) Przygotowanie posiłków powinno odbywać się z uwzględnianiem diet wg zaleceń lekarzy Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania jadłospisów dekadowych przez dietetyka Wykonawcy z uwzględnieniem sezonowości produktów. Jadłospisy układane będą na okres dekady (10 dni ) i przedkładane Zamawiającemu na dwa dni przed rozpoczęciem dekady. 5) Dostarczanie dziennych jadłospisów odbywać się będzie łącznie z dostawą posiłków danego dnia lub dnia poprzedzającego. 6) Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem posiłków w kuchni przy udziale zatrudnionego na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dietetyka Wykonawcy. 7) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dla pacjentów oddziału posiłków z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia, właściwej jakości w zakresie zawartości kalorii i składników odżywczych, pokarmowych, urozmaicenia, objętości i gramatury potraw, sezonowości przewidzianych dla poszczególnych grup konsumentów i diet zgodnych z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w zakresie żywienia w szpitalach. 8) Dostarczane posiłki muszą być świeże z bieżącej produkcji dziennej, bez dodatkowej konieczności obróbki technologicznej przed dystrybucją w naszym oddziale. Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych i naturalnych produktów, wysokiej jakości wykluczone jest stosowanie suszu warzywnego, puree ziemniaczanego na bazie suszu, soi. 9) Dostarczane posiłki powinny: a) zawierać prawidłowy smak, zapach, barwę, konsystencję zawierać prawidłowy skład pod względem wartości odżywczej (prawidłową zawartość składników, b) odżywczych, witamin, kaloryczność, składników mineralnych być bezpieczne - nie zawierać zagrożeń biologicznych, mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych, 10) Wykonawca zobowiązany będzie do określania dobowej wartości odżywczej dla każdej ze stosowanych diet z uwzględnieniem kaloryczności, zawartości białek, tłuszczu, węglowodanów, witamin, składników mineralnych, soli oraz do przedkładania w/w informacji w formie pisemnej na każde żądanie Zamawiającego. a) produkcja i dostarczanie posiłków musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny oraz zgodny wymogami Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04. 2004 r w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UEL 139 z 2004 r. ze zm.), Rozporządzenia WE Nr 178/200 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01. 2002 r w sprawie ogólnych zasad i wymagań prawa żywnościowego oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. i Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1252 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie trwania umowy. b) produkcja i dostarczanie posiłków realizowana będzie zgodnie z zasadami systemu HACCP. 11) Dostarczanie posiłków w wyznaczonym czasie wg następującego harmonogramu: a) śniadanie do godziny : 7,30 b) obiad do godziny : 12,00 c) kolacja do godziny: 16,00 ( w przypadku gdy na kolację nie jest zaplanowane w jadłospisie danie gorące kolacja może być dostarczona razem z obiadem) 12) Wykonawca będzie zobligowany aby do posiłków przygotowywanych na specjalne zlecenie lekarza ( np. dieta cukrzycowa ) zapewnić i dostarczyć dodatki na drugie śniadanie i podwieczorek. 13) Posiłki produkowane w kuchni Wykonawcy muszą być dowożone do placówki Zamawiającego samochodami przystosowanymi do transportu żywności w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny zgodny z przepisami określonymi w ustawie oraz zgodny z wymogami Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04. 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. 14) Temperatura dostarczonych do oddziału posiłków powinna wynosić: a) - dla żywności wymagającej przechowywania w warunkach chłodniczych, wymagających schładzania od 0 - 4° C, b) - dla potraw poddawanych obróbce termicznej serwowanych na gorąco: zupy 75° C, c) temperatura pozostałych posiłków serwowanych na gorąco powinna wynosić nie mniej niż 65° C. 15) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru naczyń transportowych nie wcześniej niż po zakończeniu dystrybucji posiłków w oddziale. 16) Wykonawca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji naczyń transportowych. Nie dopuszcza się zmywania naczyń transportowych w kuchence oddziałowej Zamawiającego. 17) Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystane w procesie produkcji kuchennej i transportu posiłków do Zamawiającego 18) Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji wydawanych posiłków z podziałem, śniadanie, obiad, kolację, oraz do każdorazowego imiennego potwierdzania odbioru posiłków przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do odbioru ilości i jakości posiłków. 19) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarno-epidemiologicznego żywienia oraz za zgodność składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, 20) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży wyniki oceny jakościowej i ilościowej dostarczanych dobowo posiłków (diet) z uwzględnieniem zamówionych diet. 21) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i dostawy posiłków a Wykonawca, na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i dostawy posiłków umożliwi Zamawiającemu dostęp do linii technologicznej oraz wyprodukowanych posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania posiłków w miejscu ich produkcji. 22) Wykonawca nie dostarcza napojów do posiłków. 23) Transport posiłków musi się odbywać w hermetycznych pojemnikach niezależnie od rodzaju posiłku gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury, zgodnie z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi. Posiłki powinny być umieszczone w pojemnikach termoizolacyjnych wyposażone w wymienne pojemniki jednostkowe do potraw z uszczelkami i umożliwiające umieszczenie ich w wózkach do dystrybucji posiłków lub w termosach. 24) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za stałe kontaktowanie się z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 25) Doprowiantowanie - korekta liczby, rodzaju zamawianych posiłków w związku z ruchem wewnątrzoddziałowym odbywać się będzie na podstawie telefonicznego zgłoszenia zlecenia - potwierdzonego na piśmie. 26) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów pokonsumpcyjnych minimum 1 raz na dobę. Wykonawca Zabezpieczy niezbędną ilość pojemników do przechowywania odpadów pokonsumpcyjnych. Pojemniki powinny być wykonane z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję, wyposażone w hermetyczne zamknięcia. Po każdym opróżnieniu z resztek pokonsumpcyjnych pojemniki powinny być umyte i zdezynfekowane. 4. Wymagania sanitarne Wykonawca odpowiedzialny jest za: 1) Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym, czystości pomieszczeń wraz z wyposażeniem, środków transportu przeznaczonych do przygotowywania, produkcji i transportu posiłków. 2) Stan sanitarno-epidemiologiczny, jakościowy i techniczny realizowanej usługi cateringowej wobec organów kontroli Inspekcji Sanitarnej, PIP. 3) Zatrudniony personel pod względem zdrowotnym i higienicznym, dokumentację zdrowotną, kontrolę higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem higieny rąk i odzieży. 4) Właściwe przechowywanie środków spożywczych. 5) Higienę produkcji, zmywania naczyń transportowych. 6) Jakościową i ilościową ocenę sposobu żywienia. 7) Pobieranie prób posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w okresie trwania umowy. 8) Pobieranie prób wymazów mikrobiologicznych w sytuacjach awaryjnych wymagających natychmiastowej interwencji. 9) Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym pojemników na odpady pokonsumpcyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy zezwalająca na prowadzenie żywienia zbiorowego i realizację usługi w systemie cateringowym. Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy zatwierdzającą środek transportu służący do wykonania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania sanitarne do przewozu środków spożywczych ( posiłków ). Dokument potwierdzający, że Wykonawca wdrożył system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że system został wdrożony lub jest wdrażany,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach